Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunkiem obligatoryjnym założenia szkoły niepublicznej na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum jest posiadanie uprawnień szkoły publicznej.

 

Oznacza to, że szkoła niepubliczna może wydawać uczniom świadectwa i dyplomy państwowe. Uprawnienia szkoły publicznej nadaje organ samorządu terytorialnego prowadzący ewidencję na wniosek osoby prowadzącej, jeżeli przedstawi ona pozytywną opinię kuratora oświaty.

 

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli spełni wymagania wymienione w art. 7 ust. 3 ustawy.
Należy do nich:

 • realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawy programowe wymienione w art. 7 ust. 1 pkt. 4 lit. a Ustawy o systemie oświaty ( programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego).
 • realizowanie zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie mniejszym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
 • stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów
  i sprawdzianów, podanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. u. Nr 83 poz. 562);
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych
  w Rozporządzeniu ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 23. poz.225 z poź. zmianami);
 • zatrudnienie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych0 (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami), posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych ( art. 7 ust. 3 pkt. 6 Ustawy o systemie oświaty).