Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Proces rekrutacyjny dziecka do Szkoły, następuje po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych)  Karty zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 podpisanej przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy i wysyłają drogą mailową lub zostawiają
  w sekretariacie szkoły.
 2. Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnego i kultury osobistej wypełniony przez wychowawcę klasy „0” oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej. Informacji w tym zakresie udziela wychowawca klasy 0 oraz dyrektor  Przedszkola Niepublicznego Pociecha.
 3. W przypadku klas wyższych ( jeżeli szkoła dysponuje wolnym miejscem), decyduje  średnia ocen na świadectwie szkolnym w roku poprzedzającym przyjecie do NSP oraz przede wszystkim ocena z  języka angielskiego.
 4. Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Podstawowej zapewniamy absolwentom Przedszkola Niepublicznego „Pociecha” oraz rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 7. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły najdalej do 14 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.
 8. Do 14 dni od podpisania umowy Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę na 8-letni okres kształcenia – wpisowe w wysokości 300zł.
 9. Czesne na etapie nauczania początkowego I-III wynosi 550 zł miesięcznie, na rodzeństwo
  w szkole przysługuje zniżka 25%, w przedszkolu 20 %.
 10. Umowa zostaje podpisana na okres 8 lat, rodzice/opiekunowie mogą ją rozwiązać za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez podawania przyczyny, w formie pisemnej.
 11. Zmiana dziecku szkoły z publicznej na niepubliczną i odwrotnie jest możliwa w każdym monecie kształcenia należy jednak dokonać jej za porozumieniem z dyrekcjami obu placówek
 12. Uczniów będących absolwentami Przedszkola Niepublicznego „Pociecha” do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie przyjmuje się: według kolejności zapisów oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 13. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie:
  a) przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
  b) na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,
  c) pozytywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia z wybranych przedmiotów,
  d) pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,