Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Proces rekrutacyjny dziecka do Szkoły, następuje po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych)  Karty zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 podpisanej przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy i wysyłają drogą mailową lub zostawiają
  w sekretariacie szkoły.
 2. Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnego i kultury osobistej wypełniony przez wychowawcę klasy „0” lub pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej. Informacji w tym zakresie udziela wychowawca klasy 0 oraz dyrektor  Przedszkola Niepublicznego Pociecha.
 3. W przypadku klas wyższych ( jeżeli szkoła dysponuje wolnym miejscem), decyduje  średnia ocen na świadectwie szkolnym w roku poprzedzającym przyjecie do NSP w tym przede wszystkim ocena z  języka angielskiego. Wymagana jest minimum ocena dobry z języka angielskiego oraz matematyki oraz zachowanie bardzo dobre lub wynik egzaminu wstępnego.
 4. Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Podstawowej zapewniamy absolwentom Przedszkola Niepublicznego „Pociecha” oraz rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 7. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły najdalej do 14 czerwca roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.
 8. Do 14 dni od podpisania umowy Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę na 8-letni okres kształcenia – wpisowe w wysokości 300zł.
 9. Czesne na etapie nauczania początkowego I-III wynosi 600 zł miesięcznie, na rodzeństwo
  w szkole przysługuje zniżka 25%, w przedszkolu 20 %. kl IV-VIII 650 zł miesiecznie
 10. Umowa zostaje podpisana na okres kształcenia rodzice/opiekunowie mogą ją rozwiązać za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez podawania przyczyny, w formie pisemnej.
 11. Zmiana dziecku szkoły z publicznej na niepubliczną i odwrotnie jest możliwa w każdym monecie kształcenia należy jednak dokonać jej za porozumieniem z dyrekcjami obu placówek
 12. Uczniów będących absolwentami Przedszkola Niepublicznego „Pociecha” do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie przyjmuje się: według kolejności zapisów oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 13. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie:
  a) przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
  b) na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,
  c) pozytywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia z wybranych przedmiotów,
  d) pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,