Centrum Terapeutyczne – Kadra

1 czerwca 2021


W skład zespołu wchodzą:

 • terapeuci integracji sensorycznej (w naszej placówce znajdują się dwie bardzo dobrze wyposażone salki do terapii),
 • neurologopedzi, logopedzi,
 • psycholog, psychoterapeuta,
 • pedagog specjalny, terapeuta behawioralny,
 • rehabilitant,
 • surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog,
 • pedagog z zakresu resocjalizacji,
 • terapeuta metodą Warnkego, BFB, Neuroflow, 
 • terapeuta słuchu metoda Johansena,
 • terapeuta terapii bilateralnej.

Nasi terapeuci:

 1. Małgorzata Nowok – Warda – fizjoterapeuta
 2. Anna Ryguła – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
 3. Karolina Matejczyk – psycholog, terapeuta  SI, terapia Neuroflow
 4. Joanna Kudła – terapeuta SI, 
 5. Iwona Krzempek – Warzecha – oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta TUS
 6. Joanna Jędrysik – terapeuta SI, rehabilitant, terapeuta TUS
 7. Katarzyna Garus – logopeda, terapeuta TUS
 8. Angelika Bartas – psycholog
 9. Joanna Surowiec – logopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta TUS
 10. Łukasz Kleszcz – pedagog, terapia Biofeedback, terapeuta TUS
 11. Justyna Cyran – tyflopedagog, surdopedagog,  oligofrenopedagog, terapeuta TUS
 12. Monika Czech- terapeuta TUS, terapia ręki

Małgorzata Nowok – Warda

fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego

magister wychowania fizycznego oraz magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych. Doświadczenie zawodowe zebrała jako nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta, a także trener przygotowania motorycznego oraz trener piłki nożnej. Pracowała z dziećmi z różnymi potrzebami: od terapii zaburzeń rozwojowych i urazów w układzie ruchu, poprzez korekcję nieprawidłowych wzorców funkcjonalnych, kończąc na przygotowaniu do rywalizacji sportowej. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii i treningu sportowego, w tym m. in. KinesioTapingu. Zafascynowana możliwościami ludzkiego organizmu do uczenia się ruchu, nieustannie rozwija swój warsztat.


Anna Ryguła

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista w zakresie edukacji i wspierania osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, studia podyplomowe: edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także studia podyplomowe z surdopedagogiki. Ukończyła szkolenia i kursy: Integracja Sensoryczna I i II stopnia organizowany przez PSTIS, Bilateralna Integracja, Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Integracja Międzypółkulowa – Program „Dziecko w równowadze” uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć.

Uczestniczyła w wielu interdyscyplinarnych formach doskonalenia, m.in.:

– Zaburzenia uwagi oraz nadpobudliwości – wsparcie diagnozy oraz weryfikacja terapii przy pomocy innowacyjnego testu MOXO”;
– Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (poziom I);
– Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej;
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard;
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy;
– Terapia neurotaktylna I – stosowana w metodzie dr S. Masgutovej;
– Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Karty Oceny Zachowania i Emocji;
– Praca z dzieckiem słabosłyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego;
– „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie”.

Doświadczenie zdobywała jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, pełniła funkcje terapeuty cienia i nauczyciela wspomagającego. Pracę terapeutyczną opiera na wnikliwej obserwacji, budowaniu relacji z dzieckiem i bazowaniu na strefie najbliższego rozwoju. Systematycznie organizuje konsultacje dla rodziców oraz kadry pedagogicznej, reagując na zgłaszane potrzeby. Udziela bieżącego wsparcia dzieciom w formie indywidualnych interwencji w grupach przedszkolnych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje kompleksowe wsparcie małego dziecka ze spektrum autyzmu oraz diagnoza spektrum autyzmu kobiet.


Karolina Matejczyk

psycholog, terapeuta TUS, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia

Magister psychologii o specjalności klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w placówkach oświatowych ( m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach), Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”. Aktualnie pracuje również w Centrum Kompleksowej Terapii i Diagnozy „Progres” w Oświęcimiu, gdzie prowadzi terapię i diagnozę dzieci. Wspiera także rodziców w napotykanych trudnościach wychowawczych. W swojej pracy bazuje na aktualnych potrzebach rozwojowych dziecka (poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz sensorycznych) oraz na możliwościach rodziny.  Kluczowe w terapii jest dla niej budowanie kontaktu terapeutycznego opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jak podkreśla, jej doświadczenie wskazuje, że elementy te są podstawą skutecznej terapii. Spotykając się z rodzicami stawia na współpracę – wspólnie z Nimi poszukuje zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

Nieustannie stara się poszerzać swój warsztat pracy, aby zapewnić jak najbardziej profesjonalną i skuteczną pomoc dziecku oraz rodzinie.

Kwalifikacje zawodowe:
mgr psychologii
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia
Trener TUS
Terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej – praca z dziećmi z trudnościami w nauce
Arteterapeuta

Inne kursy, szkolenia, konferencje:
Terapia neurotaktylna
Trener metod relaksacyjnych dla dzieci
Trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia
II Konferencja „Zdrowie psychiczne – wspólny temat. Zachowania agresywne”
Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie
Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dn. 09 sierpnia 2017r.
Elementy interwencji w sytuacji kryzysu i kryzysu traumatycznego
Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka
Narkotyki – przemoc. Wzajemne przyczyny i relacje

W czym może pomóc?
Służy pomocą dzieciom, młodzieży i rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją oraz wychowaniem.


Joanna Kudła

terapeuta Integracji Sensorycznej (SI) , terapeuta zajęciowy

Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju ze względu
na różnorodne zaburzenia. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Integracja sensoryczna jest nie tylko jej pracą, ale także życiową pasją. Posiada również doświadczenie w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Ponadto uwzględniając potrzeby dziecka stara się podczas zajęć włączać elementy innych metod np. terapii ręki, integracji międzypółkulowej czy metody Ruchu Rozwijającego. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna co dodatkowo umożliwia jej stymulowanie u dzieci funkcji poznawczych. Prywatnie mama trójki synów. Podczas zajęć stara się pracę terapeutyczną zamienić w dobrą zabawę tak, aby zaangażować nie tylko ciało dziecka ale także jego serce.


Iwona Krzempek – Warzecha

fizjoterapeuta, pedagog, osteopata

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  Od 18 lat w zawodzie fizjoterapeuty. Doświadczenie zdobywała m.in. w Sanatorium dla dzieci „Stokrotka” w Goczałkowicach-Zdrój, oddziale neurologicznym w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Od 16 lat prowadzi również własny gabinet rehabilitacji oraz hipoterapię. Prywatnie miłośniczka gór i podróży wszelakich. Zdobywczyni Mont Blanc, Elbrusa oraz Korony Gór Polski.

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika specjalna „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie”.
 • Czteroletnie studia w zakresie osteopatii: OSD (Osteopathie Schule Deutschland)
 • Dwuletnia osteopatia pediatryczna: OSD (Osteopathie Schule Deutschland).

Najważniejsze ukończone szkolenia:

 • NDT Bobath dla dzieci i dorosłych, NDT Baby i Prechtl;
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia, Sensory Babies, Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w Integracji Sensorycznej, Diagnoza i terapia SI małego dziecka;
 • Vojta dla dorosłych;
 • Integracja Bilateralna;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia;
 • PNF rozwijający;
 • Trening Umiejętności Społecznych; Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu;
 • Osteopatia w pediatrii, Równoważenie dziecka. Osteopatyczna terapia mózgowego porażenia dziecięcego, Embriologia stosowana w osteopatii, Brzuch, ruch i emocje. Biodynamiczne podejście do narządów wewnętrznych oraz ich funkcji, Biodynamiczne podejście do społecznego układu nerwowego, jego funkcjonowania oraz zaburzeń;
 • Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów. Fakty i mity.

Joanna Jędrysik

fizjoterapeuta, pedagog

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 20 lat zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci i młodzieży. Stale doskonali i poszerza swój warsztat pracy. Praca z dziećmi jest dla niej zarówno wyzwaniem jak i przyjemnością, źródłem satysfakcji oraz pozytywnej energii.
Ukończone studia podyplomowe o kierunkach:
– Przygotowanie pedagogiczne,
– Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
– Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Najważniejsze szkolenia:
– Metody NDT-Bobath,
– PNF,
– Integracja Sensomotoryczna I i II stopień,
– Kinesio Taping,
– Trening Umiejętności Społecznych.


Katarzyna Garus

logopeda

 absolwentka pedagogicznych studiów magisterskich na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku logopedia z komunikacją alternatywną. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i pedagogiki, stale poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności. Od wielu lat pracuje z dziećmi z różnymi deficytami. W kręgu szczególnych jej zainteresowań są dzieci z zaburzeniami więzi oraz płodowym zespołem alkoholowym (FAS). W pracy stara się wyzwalać kreatywność dzieci i pobudzać ich wyobraźnię. Prywatnie mama trzech córek i syna, miłośniczka poezji i powieści kryminalnych.


Angelika Bartas

psycholog

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od tamtej pory stale podnoszę kwalifikacje.
Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju na Uniwersytecie Śląskim a następnie studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie jestem na czwartym roku 4-letnich Studiów Psychoterapii w Szkole Psychoterapii dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej.

W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim diagnozą i psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuję pod stałą i regularną superwizją certyfikowanych superwizorów CBT. Psychoterapia to nie tylko praca ale i pasja, której warsztat staram się pogłębiać i ulepszać, by każdego pacjenta traktować indywidualnie i profesjonalnie


Joanna Surowiec
logopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta TUS

Magister edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, ukończyła również studia podyplomowe z Logopedii z elementami neurologopedii, studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki. Od wielu lat związana jest z pracą w szkole jako wychowawca, nauczyciel w klasach 1-3 oraz logopeda. Stale doskonali i poszerza swój warsztat pracy. Praca z dziećmi jest dla niej zarówno wyzwaniem jak i przyjemnością, źródłem satysfakcji oraz pozytywnej energii.


Łukasz Kleszcz

pedagog, terapia Biofeedback, trener TUS

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz studiów inżynierskich na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska. Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczął w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni, następnie kontynuował pracę wychowawcy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach o tematyce: praca z grupa metodą społeczności korekcyjnej, trudności dzieci z syndromem RAD, zagrożenia w nowych mediach – profilaktyka zachowań ryzykownych w sieci, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom u dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. Jego ogromną pasją są piesze wycieczki górskie. 


Justyna Cyran

nauczyciel języka francuskiego, doradca zawodowy, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

Warsztat pracy nauczyciela – prowadzenie zajęć i kursów z języka francuskiego, nauczyciel z pasją i sercem, który kocha uczyć, doradca zawodowy i edukacyjny. Nauczyciel, który promuje twórczość dzieci i młodzieży, przygotowuje uczniów do szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, pracuje z uczniem, który wymaga wsparcia jak i tym wybitnie uzdolnionym – laureaci na szczeblach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Warsztat pracy terapeuty – prowadzenie: doradztwa dla potrzebujących uczniów, wspieranie w problemach edukacyjnych, prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych, edukowanie rodziców – rozmowy indywidualne z elementami poradnictwa rodzinnego, prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej, prowadzenie terapii surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej, praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.


Monika Czech
terapeuta TUS, terapeuta RUS, terapia ręki, pedagog resocjalizacyjny

Absolwentka studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki społecznej oraz studiów pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , autyzm i zespół Aspergera całościowe zaburzenie diagnoza i terapia . Certyfikowany terapeuta -Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Rozwijania Umiejętności Społecznych , Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz, Zaburzenia ze spektrum autyzmu –diagnoza i terapia.
Doświadczenie i praktyki nabywałam w sądzie w wydziale nieletnich w sądzie w Żywcu i Pszczynie jako kurator społeczny, mając za zadanie wsparcie i niesienia pomocy oraz nadzorowanie niewłaściwych zachowań wśród nieletnich .
Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji, webinarów, kursów z zakresu edukacji, oraz edukacji osób z różnymi zaburzeniami pozwalających zdobywać nowe doświadczenia, inspiracje oraz pogłębiać wiedzę. W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje kompleksowe wsparcie małego dziecka i ucznia ze spektrum autyzmu . Obecnie pracuję jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne uczniów ze spektrum autyzmu, w tym uczniów z zespołem Aspergera , terapeuta . Kreatywne środki dydaktyczne i niestandardowe rozwiązania to coś co uwielbiam. Nieustanny poszukiwacz nowych i atrakcyjnych metod pracy z uczniami –to ja 🙂