Edukacja Domowa

24 maja 2021

Edukacja domowa jest alternatywą dla edukacji w szkole, to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Taki tryb nauki umożliwia zamianę rzeczywistości szkolnej na środowisko bliższe dzieciom czyli domowe. Dziecko uczy się pod opieka rodziców, bądź innych członków rodziny albo osób zaangażowanych w proces nauczania. Edukacja domowa pozwala rodzicom kontrolować treści, które przyswaja dziecko,
i czas w jaki to robi a także otoczenie, w którym przebywa.

Dzieci korzystające z nauczania domowego zostają formalnie uczniami stacjonarnej szkoły, ale nie uczęszczają na tradycyjne lekcje.  Biorą udział
w zajęciach organizowanych w środowisku domowym których cele i treści określają rodzice bądź opiekunowie.


Domowe nauczanie w Polsce reguluje ustawa, pozwalająca na naukę dziecka
w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.  Uczestnik edukacji domowej po każdym roku nauki zobowiązany jest zdać egzaminy klasyfikacyjne, weryfikujące nabytą przez niego wiedzę.
Organizacja nauki domowej może przybierać różne formy, w zależności od kreatywności rodziców i preferowanych przez nich metod.