Fundacja Edukacja+Terapia — O fundacji

1 czerwca 2021

Głównymi obszarami działań fundacji jest:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzino i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 • działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, upowszechnianie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i języka regionalnego,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie praw człowieka , działowość na rzecz różnych praw kobiet i mężczyzn oraz działania wspomagające rozwój demokracji,
 • działalność wspomagają rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Fundacja została powołana by wspierać uczniów i ich rodziny w procesie edukacji. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższego poziomu edukacji Fundacja prowadzi odpłatną  i nieodpłatna działalność w zakresie organizacji edukacji na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i liceum. Ponadto podejmuje działania wspomagające działalność edukacyjną , fizjoterapeutyczną, artystyczną, literacką, sportową, literacką i rekreacyjną.