Informacje o projekcie

4 marca 2024

Niepubliczna Szkoła Podstawowa realizuje projekt „Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i umiejętności informatycznych nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie” o numerze 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100648 w ramach finasowania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Projekt zakłada udział w 6-dniowym kursie „Narzędzia ICT do kreatywnej i współpracy w klasie” 15 nauczycieli.

Termin realizacji: 29.06-07.07.2024 r. Zaplanowano organizację dwóch mobilności w ramach projektu.

Oferta kierowa jest do osób o mniejszych szansach zarówna kobiet jak i mężczyzn zatrudnionych w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie.

Cele projektu:

 • wprowadzić nowe metody pracy z klasą i kolejne innowacje pedagogiczne, co wpłynie na uatrakcyjnianie
  zajęć dla uczniów,
 • unowocześnić podejście kadry do prowadzenie zajęć z wykorzystywaniem multimediów,
 • upowszechnić w środowisku lokalnym działania szkoły promujące rozwój kompetencji cyfrowych,
 • podnieść poziom wiedzy członków zespołu, by wkład ich pracy i zaangażowanie przekładało się na
  tworzenie i realizowanie owocnych projektów,
 • wzrostu wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania aplikacji multimedialnych i programów on – line,
 • unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły,
 • zapewnienie uczniom wysokiego standardu edukacji i wsparcia wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom równego dostępu do nowych technologii.
 • Efektem końcowym jest poniesienie jakości kształcenia w szkole. Zrealizowanie tego projektu pozwoli naszym
  nauczycielom i szkole wejść na drogę do europejskiego podnoszenia kompetencji również uczniów. Docelowo placówka stanie się szkołą realizującą transformację cyfrową.

Mobilności uczestników w celu odbycia kursu zostaną poprzedzone działaniami przygotowawczymi. W ramach tych działań zostaną podjęte następujące kroki:

 • przygotowanie kulturowe – spotkania będą miały na celu przybliżenie uczestnikom projektu realiów kulturowych Włoch, z uwzględnieniem następujących zagadnień: tradycje i obyczaje, kuchnia włoska, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Spotkania te przeprowadzone zostaną przez koordynatora. Zaplanowano dwa spotkania.
 • szkolenie BHP – spotkanie informacyjne dotyczące ubezpieczenia i jego zakresu na czas podróży i pobytu oraz karta EKUZ i podróży samolotem.
 • spotkanie informacyjne o projekcie – zapoznanie uczestników z założeniami projektu zaplanowanymi działaniami i wdrażaniem rezultatów a także rozwiązań pedagogicznych, organizacyjnych i metodycznych, upowszechnianie rezultatów projektu.

Po odbyciu kursu każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie, certyfikat od zagranicznego partnera projektu o odbyciu kursu oraz dokument Europass Mobilność.

Po zakończeniu mobilności zostaną podjęte następujące działania związane z :

 • wdrażanie rezultatów – wdrożenia nabytych kompetencji zawodowych i językowych, a także rozwiązań pedagogicznych, organizacyjnych i metodycznych przez nauczycieli,
 • upowszechnianie rezultatów projektu, działań promujących i upowszechniających rezultaty projektu, przez organizację wysyłającą i przyjmującą;
 • ewaluacja – która zostanie przeprowadzona, w celu określenia, czy projekt osiągnął zakładane cele i rezultaty. Ewaluację i jej przebieg będzie nadzorował koordynator projektu przy wsparciu zespołu projektowego, osób biorących udział w kursie w wraz z organizacją przyjmującą. Wyniki posłużą sporządzeniu wniosków i rekomendacji.

Oczekujemy po zakończonym kursie:
-doświadczanie i wiedza zdobyte w projekcie wpłyną na potrzebę zmiany, modyfikacji programów nauczania i treści oraz zmiany sposobu prowadzenia zajęć,
-unowocześnienia bazy edukacyjnej,
-podniesienie jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć,
-wzrośnie poziom kształcenia w szkole,
-wzrost wiedzy i kompetencji cyfrowych w ramach nauczanego przedmiotu jak i umiejętności informatycznych,
-wyższy poziom edukacji i wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
-współpraca z koordynatorami z Polskiej Agencji Programu Erasmus podniesie jakość i efektywność pisanych przez zespół ds. projektów wniosków,
-wzrost znaczenia szkoły podstawowej o profilu językowym w środowisku lokalnym,
-dobra komunikacja w środowisku międzynarodowym nauczycieli,
-równy dostęp do bardzo dobrych jakościowo szkoleń dla nauczycieli.

Partnerem w realizacji projektu jest Europass Teachar Academy.

Założenia programowe kursu „Narzędzia ICT do kreatywnej i współpracy w klasie”

Ten kurs został stworzony dla nauczycieli, którzy chcieliby poznać aplikacje i środowiska online , które wspierają współpracę i kreatywność, takie jak Padlet, Slido, Generator plotek czy Canva, żeby wymienić tylko kilka.

Podczas tego kursu uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w używaniu i tworzeniu treści w każdej aplikacji , z wystarczającą ilością czasu na refleksję i dyskusję na temat swoich mocnych i słabych stron oraz możliwych zastosowań w kontekstach nauczania.

Umiejętności zdobyte na tym kursie pomogą nauczycielom uczynić ich zajęcia bardziej wciągającymi, angażując uczniów w ekscytujące projekty współpracy lub kreatywne działania online.

Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązania i aplikacje internetowe, które sprzyjają włączeniu społecznemu (pozwalają na pełne uczestnictwo uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych i możliwościach) oraz zrównoważonym rozwoju (promują efektywne wykorzystanie zasobów szkolnych bez użycia papieru).

Pod koniec tego kursu nauczyciele będą w stanie rozpoznać mocne i słabe strony każdego narzędzia ICT i będą wiedzieć, jak zintegrować je w swojej klasie.

Informacje te można znaleźć również na stronie https://www.teacheracademy.eu/course/ict-tools/