Konkurs plastyczny z doradztwa zawodowego

21 marca 2022

„Moje hobby wstępem do kariery”

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:

📌zachęcenie uczestników do ukierunkowania swojej przyszłej kariery zawodowej;

📌kreowanie elastycznego przedszkolaka/ucznia;

📌uzyskanie oryginalnych prac, promujących ciekawe pasje.

 II. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków Niepublicznego Przedszkola Pociecha                              w Pszczynie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie

III. Warunki uczestnictwa:

📌uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie jednej pracy pt: „Moje hobby wstępem do kariery”

📌format pracy: A4;

📌technika wykonania pracy jest dowolna, praca płaska.

📌 praca musi być wykonana samodzielnie przez przedszkolaka/ ucznia;

📌pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając:

– imię i nazwisko ucznia/ przedszkolaka; klasę, grupę do której uczęszcza;

IV. Wartość oceny:

📌zgodność z tematem, oryginalność, jakość;

📌 komisja dokona oceny prac i spośród nich wybierze najciekawsze,

którym przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;

V. Zasady przekazania prac:

📌 termin i miejsce przekazania prac: do  31 marca 2022 r., sala nr 17 – P. Justyna Cyran, gabinet pedagoga – P. Łukasz Kleszcz lub gabinet psychologa P. Karolina Matejczyk

📌 ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 07 kwietnia 2022 r.;

VI. Uwagi końcowe:

📌dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

📌 decyzje Komisji oceniającej są ostateczne.