Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Kadra

31 maja 2021

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Nauczyciele:

1.Bednarek Natalia – język angielski

2. Bryndza Ewa – matematyka

3. Flisiak Patrycja- chemia

4. Chrzan Dominika – plastyka

5. Cyran Justyna – język francuski, doradztwo zawodowe

6. Czech Monika – nauczyciel wspomagający, terapeuta, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

7. Czerwionka Ewa – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

8. Czyżewska Małgorzata – matematyka, informatyka, technika, przyroda, geografia, biologia

9. Foltyn Judyta – matematyka

10. Hulbój-Grzybek Ewelina – język angielski

11. Janik Renata – nauczyciel wspomagający

12. Jasińska Elżbieta – historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

13. Jędrysik Joanna – nauczyciel-rehabilitant

14. Karniewska Kornelia – język niemiecki

15. Kleszcz Łukasz – pedagog szkolny

16. Katarzyna Brzezińska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, koordynator edukacji domowej

17. Kudła Joanna – integracja sensoryczna

18. Iwona Krzempek-Warzecha – nauczycielka-rehabilitantka

19. Koperska Magdalena – nauczyciel wspomagający, matematyka w klasach I- III

20. Nowakowska Karolina – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, terapeuta,

21. Palasz Sylwia – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, terapeuta

22. Soloch- Kwaśny Barbara – religia

23. Michał Pudełko – historia

24. Wiśniewski Maciej – wychowanie fizyczne

25. Wojnarowska-Molak Małgorzata – język hiszpański, język francuski

26. Knapek Piotr – fizyka

27. Głowacka -Bieszczad Karina – muzyka,

28. Kochanek Agnieszka- język niemiecki

29. Broda – Michalska Anna – język hiszpański

30. Patrycja Englert – Kotzian – język polski, etyka, filozofia, wychowanie do życia w rodzinie

31. Elżbieta Wróbel – język niemiecki, nauczyciel wspomagający

Specjaliści:

 1. Katarzyna Garus – logopeda
 2. Joanna Kudła – terapeuta integracji sensorycznej
 3. Joanna Jędrysik – rehabilitacja, terapeuta integracji sensorycznej
 4. Monika Czech – RUS (rozwijanie umiejętności społecznych),  trener TUS (trening umiejętności społecznych ), Terapeuta ręki, pedagog resocjalizacyjny, pedagog opiekuńczo – wychowawczy
 5. Karolina Matejczyk – psycholog
 6. Iwona Krzempek – Warzecza


Dyrektor Niepublicznego Zespołu Placówek Edukacyjnych

Elżbieta Oleś-Urdzoń 

Magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z technologią informatyczną. Posiada kwalifikację z zakresu terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą. Od roku 2003 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka angielskiego oraz nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych.

Autorka wielu publikacji z dziedziny pedagogiki ogólnej oraz specjalnej, pedagog wyróżniony tytułem innowacyjnego nauczyciela 2005r. Organ prowadzący żłobek, przedszkole oraz szkołę.

Pasja: dzieci oraz nowe wyzwania (…)


Dyrektor do spraw pedagogicznych, pedagog, terapeuta

Tomasz Surowiec

Absolwent studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki oraz studiów pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką. Ukończył studia podyplomowe: Oligofrenopedagogikę oraz Stosowaną Analizę Zachowania (SAZ) Ukończył szkolenia i kursy: Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Integracji Międzypółkulowej – Program „Dziecko w równowadze” uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć, Kurs Metody Johansena IAS – uzyskując tytuł Provider – Terapeuta, uzyskał certyfikat terapeuty Metody Warnkiego (trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny) terapeuta behawioralny, surdopedagog, tyflopedagog.

Przez wiele lat pracował w Pszczyńskim Domu Dziecka w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, gdzie nabrał przekonania, że praca z dzieckiem opiera się na relacji i wzajemnym szacunku.Ogromną pasją oprócz pedagogiki i psychologii jest gotowanie.


Natalia Bednarek

nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej oraz Akademii WSB, gdzie obroniła tytuł magistra zarządzania sprzedażą. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Swoją karierę rozpoczęła jako handlowiec w firmie o międzynarodowym zasięgu, jednak dopiero praca nauczyciela przyniosła jej satysfakcję zawodową. Aktywna uczestniczka licznych kursów oraz szkoleń (m.in.: Brain Friendly Teacher, Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą, Kartkówka Inaczej). W pracy stawia na kreatywne rozwiązania, ciągły rozwój oraz pozytywną atmosferę, sprzyjającą nauce.


Sylwia Palasz

nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach na kierunku pedagogika w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Zdobyła wyróżnienie za prace magisterską w konkursie na najlepszą pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na specjalności – Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła kurs Pedagogiki Montessori, kurs Terapii Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej I i II stopnia, kurs Treningu Umiejętności Społecznych, kurs Kierownika Wycieczek. Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji, webinarów, kursów z zakresu edukacji pozwalających zdobywać nowe doświadczenia, inspiracje oraz pogłębiać wiedzę. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy, jako nauczyciel przedszkolny, obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 1-3.

Jestem osobą ambitną, wrażliwą i pełną pasji nauczania – kocham to, co robię a to sprawia, że każdy dzień z moimi uczniami jest wyjątkowy. Chętnie łącze różnorodne metody pracy, aby nauczanie było praktyczne, ciekawe. Zwolenniczka pedagogiki Montessori, pedagogiki zabawy, krytycznego myślenia. Uważam, że szkoła powinna obdarzyć dzieci nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także niezbędnymi kompetencjami społecznymi, praktycznymi. Chciałabym, aby uczniowie odnosili się do innych z życzliwością, szacunkiem, by potrafili współpracować. Pragnę, aby byli ludźmi pogodnymi, pewnymi siebie oraz swoich umiejętności, by z otwartością, odwagą podejmowali wyzwania przemiany świata, siebie, by kochali życie i osiągali sukcesy.


Karolina Nowakowska

nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, provider Neuroflow ATS, certyfikowany trener TUS, terapeuta ologofrenopedaogiczny, terapeuta pedagogiczny

Swoją praktykę zawodową rozpoczęła jako stażysta terapeuty zajęciowego w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Pszczynie. Przez dwa lata działała w Środowiskowym Domu Samopomocy ściśle współpracując z wychowankami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie – Łące, dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie starała się przekazać pozytywne oddziaływania na przyczyny zaburzeń zachowania w procesie socjoterapeutycznym.

W roku 2012 pracowała jako asystent rodziny zastępczej borykającej się z problemami edukacyjnymi dzieci, rozpoczęła również pracę na stanowisku wychowawcy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, starając się zaspokoić wszystkie istotne potrzeby swoich podopiecznych od najbardziej elementarnych bytowych poczynając na złożonych potrzebach psychicznych kończąc.

Od 2016 roku pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie mając za zadanie niesienie wsparcia, opieki oraz szerokiej pomocy doradczej i socjalnej osobom, które na mocy sądowego orzeczenia zostały powierzone jego pieczy. Są to zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie, które popełniają przestępstwa lub niewłaściwie funkcjonują w społeczeństwie.

Brała m.in. udział w następujących szkoleniach :

 • Trening umiejętności społecznych dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej , dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe
 • Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera – trudności komunikacyjne czy można ich uniknąć?
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców stopień I
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Educatio permanet in aeternum – Wychowanie trwa wiecznie.

Ewa Bryndza

nauczyciel fizyki, matematyki

nauczyciel dyplomowany, magister matematyki, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie z zakresu pedagogiki terapeutycznej oraz na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Fizyki i Informatyki. Posiada kwalifikacje do nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu ósmoklasisty. Od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, prowadząc praktyki dla studentów. Przez cały czas doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i kursach.Magdalena Koperska

nauczyciel wspomagający

Absolwentka studiów licencjackich na uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku socjologia ogólna. Ukończyła studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacje i rehabilitacje osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika, oraz wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenia i kursy: Bilateralna Integracja – Program szkolny, Terapia Behawioralna w teorii i praktyce, Trening Umiejętności Społecznych, szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową. Stale doskonali i poszerza swój warsztat pracy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z psychologią. W szkole zajmie stanowisko nauczyciela wspomagającego, wychowawcy oraz terapeuty.


Małgorzata Czyżewska

nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, techniki i informatyki

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Posiada wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz technologii informatycznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak przyroda, geografia, biologia, technika i informatyka. 

Pracę dydaktyczną wykonuje z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Zajęcia prowadzi ciekawie, wykorzystuje nowoczesne metody nauczania i technologie informatyczne. Stale doskonali swój warsztat pracy, bierze udział w licznych szkoleniach. 


Judyta Foltyn

nauczyciel matematyki

Absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studiów podyplomowych w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach na kierunku Matematyka.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach m.in. :

 • Kongres dla nauczycieli matematyki
 • Bajki matematyczne
 • Magiczna matematyka
 • Innowacyjny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Lapbookowe ABC w klasach I –III i w przedszkolu
 • Dyskalkulia – neuronalne podłoże, objawy i metody pokonywania problemu wykorzystujące ruch i nowoczesne technologie
 • Myślenie krytyczne w matematyce
 • Kodowanie na matematyce

Katarzyna Garus

logopeda

absolwentka pedagogicznych studiów magisterskich na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku logopedia z komunikacją alternatywną. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i pedagogiki, stale poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności. Od wielu lat pracuje z dziećmi z różnymi deficytami. W kręgu szczególnych jej zainteresowań są dzieci z zaburzeniami więzi oraz płodowym zespołem alkoholowym (FAS). W pracy stara się wyzwalać kreatywność dzieci i pobudzać ich wyobraźnię. Prywatnie mama trzech córek i syna, miłośniczka poezji i powieści kryminalnych.


Dominika Chrzan

nauczyciel plastyki

Jestem absolwentką Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja – grafika.
Prowadzę lekcje plastyki, warsztaty ceramiczne, kreatywne zajęcia świetlicowe, w których, razem z dziećmi odkrywamy świat przez zabawę i sztukę. W naszej pracowni rodzą się nieszablonowe pomysły i niezwykłe realizacje z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych.
Prywatnie zajmuje się projektowaniem i realizacją witraży oraz szkła artystycznego.


Ewa Czerwionka

nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna, oraz studiów magisterskich na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała początkowo jako animator w sali zabaw „Radocha” oraz „Dobrym Starcie”. Uczestniczyła w wielu formach doskonalenia m.in:
– szkolenie: „Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole”;
– szkolenie: „Pozytywna dyscyplina dla nauczycieli”;
– szkolenie: „Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia”;
– szkolenie: „Współpraca z rodzicami”;
– szkolenie: „Lapbookowe ABC w klasach 1-3”;
– szkolenie: „Cztery łyki metodyki – o kaligrafii słów kilka”;
– konferencja: „Leon wczesnoszkolni”;
– konferencja: „Powrót do szkoły z Myśleniem Krytycznym”


Katarzyna Garus

logopeda

absolwentka pedagogicznych studiów magisterskich na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku logopedia z komunikacją alternatywną. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i pedagogiki, stale poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności. Od wielu lat pracuje z dziećmi z różnymi deficytami. W kręgu szczególnych jej zainteresowań są dzieci z zaburzeniami więzi oraz płodowym zespołem alkoholowym (FAS). W pracy stara się wyzwalać kreatywność dzieci i pobudzać ich wyobraźnię. Prywatnie mama trzech córek i syna, miłośniczka poezji i powieści kryminalnych.


Maciej Wiśniewski

nauczyciel wychowania – fizycznego

Jestem Nauczycielem Wychowania fizycznego od 8 lat. Moje doświadczenie opieram na wiedzy, którą zdobyłem na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, uzyskując tytuł Magistra, a także w Instytucie Wychowania fizycznego w Raciborzu, o specjalizacji instruktorsko-trenerskiej uzyskując dyplom Licencjata. Każdego dnia staram się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie w sposób interesujący, by zachęcić swoich podopiecznych do zdrowego stylu życia. Zanim rozpocząłem pracę w szkole zostałem instruktorem pływania, a także narciarstwa zjazdowego co kontynuuję do dnia dzisiejszego. Zdobyłem także tytuł instruktora piłki siatkowej i piłki ręcznej- Do swoich osiągnięć mogę zaliczyć prowadzenie sekcji piłki ręcznej POSIR Pszczyna. Każdy z tych zawodów wiążę z moimi zainteresowaniami, w których czuję się dobrze, dlatego chętnie poszerzam swoją wiedzę na tych płaszczyznach.

Łukasz Kleszcz

pedagog szkolny

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz studiów inżynierskich na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska. Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczął w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni, następnie kontynuował pracę wychowawcy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach o tematyce: praca z grupa metodą społeczności korekcyjnej, trudności dzieci z syndromem RAD, zagrożenia w nowych mediach – profilaktyka zachowań ryzykownych w sieci, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom u dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. Jego ogromną pasją są piesze wycieczki górskie. 


Joanna Jędrysik

terapeuta SI, rehabilitant, terapeuta TUS

fizjoterapeuta, terapeuta: Integracji Sensomotorycznej, Metody NDT-Bobath, PNF, Kinesio Taping. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła studia w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach o kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna a w trakcie Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od 20 lat zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci i młodzieży. Stale doskonali
i poszerza swój warsztat pracy. Praca z dziećmi jest dla niej zarówno wyzwaniem jak i przyjemnością, źródłem satysfakcji oraz pozytywnej energii.


Joanna Kudła

terapeuta Integracji Sensorycznej (SI) , terapeuta zajęciowy

Od wielu lat pracuje z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju ze względu na różnorodne zaburzenia. Odbyła liczne kursy i szkoleniach a także uczestniczyła
w konferencjach. Prywatnie mama trójki synów. Podczas zajęć stara się pracę terapeutyczną zamienić w dobrą zabawę, tak aby zaangażować nie tylko ciało dziecka ale też jego serce. W pracy kieruje się myślą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła”.


Iwona Krzempek – Warzecha

fizjoterapeuta, pedagog, osteopata

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  Od 18 lat w zawodzie fizjoterapeuty. Doświadczenie zdobywała m.in. w Sanatorium dla dzieci „Stokrotka” w Goczałkowicach-Zdrój, oddziale neurologicznym w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Od 16 lat prowadzi również własny gabinet rehabilitacji oraz hipoterapię.

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika specjalna „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie”.
 • Czteroletnie studia w zakresie osteopatii: OSD (Osteopathie Schule Deutschland)
 • Dwuletnia osteopatia pediatryczna: OSD (Osteopathie Schule Deutschland).

Najważniejsze ukończone szkolenia:

 • NDT Bobath dla dzieci i dorosłych, NDT Baby i Prechtl;
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia, Sensory Babies, Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w Integracji Sensorycznej, Diagnoza i terapia SI małego dziecka;
 • Vojta dla dorosłych;
 • Integracja Bilateralna;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia;
 • PNF rozwijający;
 • Trening Umiejętności Społecznych; Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu;
 • Osteopatia w pediatrii, Równoważenie dziecka. Osteopatyczna terapia mózgowego porażenia dziecięcego, Embriologia stosowana w osteopatii, Brzuch, ruch i emocje. Biodynamiczne podejście do narządów wewnętrznych oraz ich funkcji, Biodynamiczne podejście do społecznego układu nerwowego, jego funkcjonowania oraz zaburzeń;
 • Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów. Fakty i mity.

Małgorzata Wojnarowska-Molak


nauczyciel języka hiszpańskiego, języka francuskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego gdzie uzyskała tytuł magistra filologii romańskiej, oraz
absolwentka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych z tytułem magistra nauk politycznych.
Tłumacz przysięgły języka francuskiego. Ukończyła lektorat języka hiszpańskiego na filologii
romańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz kurs języka hiszpańskiego jako języka obcego na
Uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii. Uzyskała „Diploma básico de español como lengua
extranjera”, nadany przez El Ministro de Educación y Ciencia del Reino de España.
Swoją pracę zawodową rozpoczęła jako tłumacz języka francuskiego w międzynarodowej firmie.
Jednak po latach pracy w firmach produkcyjno-handlowych, odnalazła swoje powołanie do pracy z
Dziećmi.
Ponieważ praca z Dziećmi to wyzwanie, pasja. To umiejętność słuchania i obserwowania. To radość z
dużych i małych kroków jakie Młodzi Ludzie stawiają w swoim rozwoju.
O kilku lat zaangażowana w pracę na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Plesbad Pszczyna.
Sama także trenuje i gra w badmintona jako amator.


Patrycja Englert – Kotzian

Nauczyciel języka polskiego, etyki i zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

Absolwentka komparatystyki (literatury porównawczej) i filologii łacińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych: etyki i filozofii. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie. Ponadto ukończyła kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia biblioteki szkolnej i oligofrenopedagogikę. 

Jest czynnym egzaminatorem „Sprawdzianu ósmoklasisty”. 

Od kilkunastu lat pracuje przede wszystkim jako polonistka zarówno w szkołach podstawowych, dawnych gimnazjalnych i średnich. 

Nauczanie języka ojczystego, „zarażanie” swych podopiecznych miłością do literatury i świata kultury oraz ukazywanie szeroko pojętego humanizmu jest jej celem dydaktycznym. 

Nieustannie poszukuje nowych wyzwań i inspiracji, zarówno zawodowych jak i osobistych. 

Jej pasją jest joga, taniec oraz działalność w amatorskiej inicjatywie „Teatru po pracy”


Karolina Matejczyk

psycholog, terapeuta TUS, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia

Nieustannie stara się poszerzać swój warsztat pracy, aby zapewnić jak najbardziej profesjonalną i skuteczną pomoc dziecku oraz rodzinie.

Kwalifikacje zawodowe:
mgr psychologii
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia
Trener TUS
Terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej – praca z dziećmi z trudnościami w nauce
Arteterapeuta

Inne kursy, szkolenia, konferencje:
Terapia neurotaktylna
Trener metod relaksacyjnych dla dzieci
Trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia
II Konferencja „Zdrowie psychiczne – wspólny temat. Zachowania agresywne”
Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie
Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dn. 09 sierpnia 2017r.
Elementy interwencji w sytuacji kryzysu i kryzysu traumatycznego
Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka
Narkotyki – przemoc. Wzajemne przyczyny i relacje

Magister psychologii o specjalności klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w placówkach oświatowych ( m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach), Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”. Aktualnie pracuje również w Centrum Kompleksowej Terapii i Diagnozy „Progres” w Oświęcimiu, gdzie prowadzi terapię i diagnozę dzieci. Wspiera także rodziców w napotykanych trudnościach wychowawczych. W swojej pracy bazuje na aktualnych potrzebach rozwojowych dziecka (poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz sensorycznych) oraz na możliwościach rodziny.  Kluczowe w terapii jest dla niej budowanie kontaktu terapeutycznego opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jak podkreśla, jej doświadczenie wskazuje, że elementy te są podstawą skutecznej terapii. Spotykając się z rodzicami stawia na współpracę – wspólnie z Nimi poszukuje zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

W czym może pomóc?
Służy pomocą dzieciom, młodzieży i rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją oraz wychowaniem.


Monika Czech

nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający, terapeuta TUS, terapeuta RUS, pedagog resocjalizacji, terapeuta ręki

Absolwentka studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki społecznej oraz studiów pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , autyzm i zespół Aspergera całościowe zaburzenie diagnoza i terapia . Certyfikowany terapeuta -Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Rozwijania Umiejętności Społecznych , Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz, Zaburzenia ze spektrum autyzmu –diagnoza i terapia.
Doświadczenie i praktyki nabywałam w sądzie w wydziale nieletnich w sądzie w Żywcu i Pszczynie jako kurator społeczny, mając za zadanie wsparcie i niesienia pomocy oraz nadzorowanie niewłaściwych zachowań wśród nieletnich .
Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji, webinarów, kursów z zakresu edukacji, oraz edukacji osób z różnymi zaburzeniami pozwalających zdobywać nowe doświadczenia, inspiracje oraz pogłębiać wiedzę. W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje kompleksowe wsparcie małego dziecka i ucznia ze spektrum autyzmu . Obecnie pracuję jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne uczniów ze spektrum autyzmu, w tym uczniów z zespołem Aspergera , terapeuta . Kreatywne środki dydaktyczne i niestandardowe rozwiązania to coś co uwielbiam. Nieustanny poszukiwacz nowych i atrakcyjnych metod pracy z uczniami –to ja 🙂


Justyna Cyran

nauczyciel języka francuskiego, doradca zawodowy, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

Warsztat pracy nauczyciela – prowadzenie zajęć i kursów z języka francuskiego, nauczyciel z pasją i sercem, który kocha uczyć, doradca zawodowy i edukacyjny. Nauczyciel, który promuje twórczość dzieci i młodzieży, przygotowuje uczniów do szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, pracuje z uczniem, który wymaga wsparcia jak i tym wybitnie uzdolnionym – laureaci na szczeblach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Warsztat pracy terapeuty – prowadzenie: doradztwa dla potrzebujących uczniów, wspieranie w problemach edukacyjnych, prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych, edukowanie rodziców – rozmowy indywidualne z elementami poradnictwa rodzinnego, prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej, prowadzenie terapii surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej, praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.


Barbara Menżyk

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

SZKOLENIA I KURSY

§ Instruktor dyscypliny sportu – pływanie

§ Ratownik WOPR

§ Instruktor dyscypliny sportu – koszykówka

§ Instruktor rekreacji ruchowej specjalność kajakarstwo

§ Kurs „Trening umiejętności społecznych”

§ Instruktor dyscypliny sportu – tenis ziemny

§ Kurs masażu klasycznego

§ Instruktor rekreacji ruchowej specjalność aerobik

§ Specjalistyczne szkolenie w zakresie ratownictwa na szybko płynącej wodzie

§ Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy


Katarzyna Brzezińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, pracownik socjalny, terapeuta ręki

Absolwenta studiów magisterskich na kierunku praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Śląskim, studiów licencjackich pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku- Białej oraz studiów podyplomowych edukacja zintegrowana z elementami logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W swej pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na kursach i szkoleniach min.: kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczanie matematyki metodą Hejneho, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Świetlik Ludwik – praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń w tematyce przemocy wobec dzieci oraz pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przez wiele lat w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań ” w Pszczynie oraz Szkole Podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego i oligofrenopedagoga.

Moją pasją jest upcykling mebli, ich renowacja i stylizacja oraz szeroko pojęte zajęcia kreatywne związane z recyklingiem rzeczy.

W pracy zawodowej chętnie organizuje warsztaty, zajęcia kreatywne dla dzieci, dzieląc się swoją pasją i zainteresowaniami.