Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Rekrutacja

31 maja 2021

Proces rekrutacyjny dziecka do Szkoły, następuje po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych)  Karty zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1  podpisanej przez oboje rodziców lub jednego w przypadku dołączenia oświadczenia rodzica  wskazującego na zgodę drugiego.

 1. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy i wysyłają drogą mailową lub zostawiają
  w sekretariacie szkoły.
 2. Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnego i kultury osobistej wypełniony przez wychowawcę klasy „0” lub pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej. Informacji w tym zakresie udziela wychowawca klasy 0 oraz dyrektor  Przedszkola Niepublicznego Pociecha. (Arkusz informacji dla dzieci spoza placówki wypełniany jest, przez wychowawcę Niepublicznego Przedszkola Pociacha, podczas tygodniowego pobytu w placówce w grupie „0”  kandydata do klasy 1) 
 3. W przypadku klas wyższych (jeżeli szkoła dysponuje wolnym miejscem), decyduje  średnia ocen na świadectwie szkolnym w roku poprzedzającym przyjęcie do NSP w tym przede wszystkim ocena z  języka angielskiego. Wymagana jest minimum ocena dobry z języka angielskiego oraz matematyki oraz zachowanie bardzo dobre lub wynik egzaminu wstępnego.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.
 5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 6. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły najdalej do 14 czerwca roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.
 7. Do 14 dni od podpisania umowy Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę na 8-letni okres kształcenia – wpisowe w wysokości 460 zł.
 8. Czesne na etapie nauczania początkowego I-III wynosi 800zł miesięcznie, na rodzeństwo
  w szkole przysługuje zniżka 15%, w przedszkolu 15 %. kl. IV-VIII 850 zł miesięcznie
 9. Umowa zostaje podpisana na okres kształcenia rodzice/opiekunowie mogą ją rozwiązać za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez podawania przyczyny, w formie pisemnej.
 10. Zmiana dziecku szkoły z publicznej na niepubliczną i odwrotnie jest możliwa w każdym monecie kształcenia należy jednak dokonać jej za porozumieniem z dyrekcjami obu placówek
 11. Uczniów z zagranicy przyjmuje się wyłącznie  na podstawie:
  a) przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
  b) na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,
  c) pozytywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia z wybranych przedmiotów,
  d) pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
 12. Regulamin rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1