Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Kadra

19 sierpnia 2021

Dyrektor Niepublicznego Zespołu Placówek Edukacyjnych

Elżbieta Oleś-Urdzoń 

Magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z technologią informatyczną. Posiada kwalifikację z zakresu terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą. Od roku 2003 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka angielskiego oraz nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych.

Autorka wielu publikacji z dziedziny pedagogiki ogólnej oraz specjalnej, pedagog wyróżniony tytułem innowacyjnego nauczyciela 2005r. Organ prowadzący żłobek, przedszkole oraz szkołę.

Pasja: dzieci oraz nowe wyzwania (…)


Dyrektor do spraw pedagogicznych, pedagog, terapeuta

Karolina Nowakowska

Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, provider Neuroflow ATS, certyfikowany trener TUS, terapeuta ologofrenopedaogiczny, terapeuta pedagogiczny

Swoją praktykę zawodową rozpoczęła jako stażysta terapeuty zajęciowego w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Pszczynie. Przez dwa lata działała w Środowiskowym Domu Samopomocy ściśle współpracując z wychowankami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie – Łące, dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie starała się przekazać pozytywne oddziaływania na przyczyny zaburzeń zachowania w procesie socjoterapeutycznym.

W roku 2012 pracowała jako asystent rodziny zastępczej borykającej się z problemami edukacyjnymi dzieci, rozpoczęła również pracę na stanowisku wychowawcy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, starając się zaspokoić wszystkie istotne potrzeby swoich podopiecznych od najbardziej elementarnych bytowych poczynając na złożonych potrzebach psychicznych kończąc.

Od 2016 roku pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie mając za zadanie niesienie wsparcia, opieki oraz szerokiej pomocy doradczej i socjalnej osobom, które na mocy sądowego orzeczenia zostały powierzone jego pieczy. Są to zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie, które popełniają przestępstwa lub niewłaściwie funkcjonują w społeczeństwie.

Brała m.in. udział w następujących szkoleniach :

  • Trening umiejętności społecznych dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy
  • Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej , dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe
  • Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z zaburzeniami zachowania
  • Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera – trudności komunikacyjne czy można ich uniknąć?
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców stopień I
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Educatio permanet in aeternum – Wychowanie trwa wiecznie.

Natalia Bednarek

nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej oraz Akademii WSB, gdzie obroniła tytuł magistra zarządzania sprzedażą. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Swoją karierę rozpoczęła jako handlowiec w firmie o międzynarodowym zasięgu, jednak dopiero praca nauczyciela przyniosła jej satysfakcję zawodową. Aktywna uczestniczka licznych kursów oraz szkoleń (m.in.: Brain Friendly Teacher, Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą, Kartkówka Inaczej). W pracy stawia na kreatywne rozwiązania, ciągły rozwój oraz pozytywną atmosferę, sprzyjającą nauce.


Ewa Bryndza

nauczyciel fizyki, matematyki

nauczyciel dyplomowany, magister matematyki, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie z zakresu pedagogiki terapeutycznej oraz na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Fizyki i Informatyki. Posiada kwalifikacje do nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu ósmoklasisty. Od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, prowadząc praktyki dla studentów. Przez cały czas doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i kursach.


Dominika Chrzan

nauczyciel plastyki

Jestem absolwentką Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja – grafika.
Prowadzę lekcje plastyki, warsztaty ceramiczne, kreatywne zajęcia świetlicowe, w których, razem z dziećmi odkrywamy świat przez zabawę i sztukę. W naszej pracowni rodzą się nieszablonowe pomysły i niezwykłe realizacje z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych.
Prywatnie zajmuje się projektowaniem i realizacją witraży oraz szkła artystycznego.


Elżbieta Jasińska

nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie


Justyna Cyran

nauczyciel języka francuskiego, doradca zawodowy, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

Warsztat pracy nauczyciela – prowadzenie zajęć i kursów z języka francuskiego, nauczyciel z pasją i sercem, który kocha uczyć, doradca zawodowy i edukacyjny. Nauczyciel, który promuje twórczość dzieci i młodzieży, przygotowuje uczniów do szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, pracuje z uczniem, który wymaga wsparcia jak i tym wybitnie uzdolnionym – laureaci na szczeblach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Warsztat pracy terapeuty – prowadzenie: doradztwa dla potrzebujących uczniów, wspieranie w problemach edukacyjnych, prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych, edukowanie rodziców – rozmowy indywidualne z elementami poradnictwa rodzinnego, prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej, prowadzenie terapii surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej, praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.


Kornelia Karniewska

nauczyciel języka niemieckiego


Łukasz Kleszcz

pedagog szkolny

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz studiów inżynierskich na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska. Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczął w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni, następnie kontynuował pracę wychowawcy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach o tematyce: praca z grupa metodą społeczności korekcyjnej, trudności dzieci z syndromem RAD, zagrożenia w nowych mediach – profilaktyka zachowań ryzykownych w sieci, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom u dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. Jego ogromną pasją są piesze wycieczki górskie. 


Elżbieta Matula

nauczyciel języka francuskiego


Anna Broda -Michalska

nauczyciel języka hiszpańskiego


Patrycja Englert – Kotzian

nauczyciel języka polskiego, etyki i zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

Absolwentka komparatystyki (literatury porównawczej) i filologii łacińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych: etyki i filozofii. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie. Ponadto ukończyła kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia biblioteki szkolnej i oligofrenopedagogikę. 

Jest czynnym egzaminatorem „Sprawdzianu ósmoklasisty”. 

Od kilkunastu lat pracuje przede wszystkim jako polonistka zarówno w szkołach podstawowych, dawnych gimnazjalnych i średnich. 

Nauczanie języka ojczystego, „zarażanie” swych podopiecznych miłością do literatury i świata kultury oraz ukazywanie szeroko pojętego humanizmu jest jej celem dydaktycznym. 

Nieustannie poszukuje nowych wyzwań i inspiracji, zarówno zawodowych jak i osobistych. 

Jej pasją jest joga, taniec oraz działalność w amatorskiej inicjatywie „Teatru po pracy”


Patrycja Flisiak

nauczyciel chemii


Piotr Knapek

nauczyciel fizyki


Karolina Matejczyk

psycholog, terapeuta TUS, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia

Nieustannie stara się poszerzać swój warsztat pracy, aby zapewnić jak najbardziej profesjonalną i skuteczną pomoc dziecku oraz rodzinie.

Kwalifikacje zawodowe:
mgr psychologii
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia
Trener TUS
Terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej – praca z dziećmi z trudnościami w nauce
Arteterapeuta

Inne kursy, szkolenia, konferencje:
Terapia neurotaktylna
Trener metod relaksacyjnych dla dzieci
Trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia
II Konferencja „Zdrowie psychiczne – wspólny temat. Zachowania agresywne”
Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie
Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dn. 09 sierpnia 2017r.
Elementy interwencji w sytuacji kryzysu i kryzysu traumatycznego
Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka
Narkotyki – przemoc. Wzajemne przyczyny i relacje

Magister psychologii o specjalności klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w placówkach oświatowych ( m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach), Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”. Aktualnie pracuje również w Centrum Kompleksowej Terapii i Diagnozy „Progres” w Oświęcimiu, gdzie prowadzi terapię i diagnozę dzieci. Wspiera także rodziców w napotykanych trudnościach wychowawczych. W swojej pracy bazuje na aktualnych potrzebach rozwojowych dziecka (poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz sensorycznych) oraz na możliwościach rodziny.  Kluczowe w terapii jest dla niej budowanie kontaktu terapeutycznego opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jak podkreśla, jej doświadczenie wskazuje, że elementy te są podstawą skutecznej terapii. Spotykając się z rodzicami stawia na współpracę – wspólnie z Nimi poszukuje zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

W czym może pomóc?
Służy pomocą dzieciom, młodzieży i rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją oraz wychowaniem.


Anna Dolmierska – Kozub

pedagog, wychowawca


Barbara Gancarek – Zuber

nauczyciel biznes i przedsiębiorczość