ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (RUS) 

25 stycznia 2024

RUS to zajęcia terapeutyczne stworzone przez naszych terapeutów w odpowiedzi na potrzeby dzieci. 
 Główne założenia programu zakładają realizację następujących zagadnień: 

1. Umocnienie wiary w siebie poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron ucznia, dostarczanie pozytywnych doświadczeń- sukcesu. 

2. Rozwój emocjonalny -rozpoznawanie i wyrażanie emocji. 

3. Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb , marzeń, celów jako drogi do rozwijania własnej indywidualności jako wartości nadrzędnej dla każdego człowieka. 

4. Radzenie sobie z różnymi trudnościami: jak walczyć ze stresem , strachem, agresją. 

5. Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów. 

6. Stymulowanie twórczego myślenia. 

7. Opanowanie umiejętności dobrego komunikowania się. 

8. Rozumienie i opanowanie reguł współistnienia w grupie. 

9. Korzyści płynące z aktywnego słuchania. 

10. Stosowanie zasad asertywności w kontakcie a drugim człowiekiem. 

11. Czy jestem tolerancyjny? 

12. Racjonalne gospodarowanie własnym czasem jako droga do samorozwoju. 

Taki dobór treści ma na celu rozwijanie osobowości uczniów, budowanie ich wiary we własne siły, wzrost poczucia własnej wartości,  wyposażeniu uczniów
w umiejętność uważnego słuchania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dobrego komunikowania, pokojowego rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów. Uczniowie zdobywają również nowe kompetencje osobowościowe twórczego myślenia, postrzegania sukcesu,  
i gospodarowanie własnym czasem. 

W trakcie zajęć uczestniczy korzystają z następujących  form oddziaływań terapeutycznych:  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne, ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową oraz orientację przestrzenną, ćwiczenia sprawności manualnej, usprawnianie funkcji słuchowych, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej, przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu, podnoszenie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie techniki i tempa czytania, kształcenie
i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się, trening koncentracji uwagi. 

W efekcie uczestnictwa w zajęciach zakłada się że uczeń będzie: 

 • współdziałać w grupie, 
 • tworzył normy grupowe, 
 • dokonywał samopoznania,  
 • różnicował i określał emocje, 
 •  miał własnej wartości, 
 • wypracuje metody radzenia sobie ze strachem, agresją, stresem,  
 • potrafił komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać, 
 • rozpoznawał zachowania asertywne i próbuje zachowywać się asertywnie, 
 • posiadał umiejętności rozwiazywania konfliktów, 
 • podejmował decyzje i  gospodarował własnym czasem, 
 • stosował techniki relaksacyjne. 

Treści programu będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowania ucz