TERAPIA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU 

25 stycznia 2024

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne, stymulujące, usprawniające, korygujące i kompensujące słabo rozwinięte i/lub zaburzone funkcje psychomotoryczne. Prowadzona jest
w oparciu o wyniki diagnozy pedagogicznej i skonstruowany na ich podstawie indywidualny program zajęć. Realizacja programu wspiera wszechstronny rozwój dzieci, eliminuje lub ogranicza występowanie niepowodzeń przedszkolnych
i wynikających z nich wtórnych, negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Pozwala wyrównać braki w zasobach wiadomości
i umiejętności, wpływając pozytywnie na postawy dzieci wobec uczenia się oraz poziom motywacji do nauki. Realizacja celów terapii pedagogicznej bazuje na wykorzystywaniu mocnych stron, potencjału i predyspozycji dziecka w pracy nad obszarami funkcjonowania wymagającymi wsparcia. 

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano parcjalne lub fragmentaryczne opóźnienia w rozwoju ruchowym (motoryce dużej, motoryce małej, grafomotoryce, orientacji w schemacie ciała
i przestrzeni, koordynacji, lateralizacji), rozwoju funkcji poznawczych (uwadze, percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci, funkcjach wykonawczych, myśleniu
i mowie), rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych (samodzielności, samoświadomości, samokontroli, motywacji wewnętrznej, komunikacji, współpracy, funkcjonowaniu w grupie).