Terapia surdopedagogiczna /trening słuchowy

25 stycznia 2024

Jeśli Twoje dziecko:

– ma deficyty w sferze analizatora słuchowego

– jest słabosłyszące

– ma problemy ze słuchem fonemowym

– jest dyslektykiem

– ma deficyty uwagi

– ma problemy  z koncentracją

–  ma CAPD/APD

– ma problemy z pisaniem i czytaniem

NZPE zaprasza na zajęcia wspomagające rozwój percepcji słuchowej oraz wspomagające koncentrację uwagi w oparciu o analizator słuchowy.

Terapia surdopedagogiczna skierowana jest do dzieci z wadą słuchu (w tym z CAPD/APD) oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Głównym jej celem jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności komunikacji, uwrażliwienie resztek słuchowych oraz trening słuchowy. Ponadto terapia surdopedagogiczna pozwala na stymulację rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego.
Terapia obejmuję m. in.:
– ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne,
– ćwiczenia aparatu mowy,
– ćwiczenia pamięci słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej,
– ćwiczenia słuchu fonematycznego,
– ćwiczenia słownikowe,
– ćwiczenia w mówieniu i pisaniu oraz usprawniające technikę czytania.

Podczas zajęć ćwiczymy:

Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków: te ćwiczenia pozwalają dziecku na wypracowanie umiejętności rozróżniania dźwięków otaczającego świata i identyfikowanie ich z określonymi sytuacjami, przedmiotami, zjawiskami.

Sekwencje i rytmy: ćwiczenia multimedialne z tego zakresu kształtują u dziecka prawidłową prozodię wypowiedzi oraz rozwijają myślenie logiczne dzięki czemu dziecko w przyszłości z łatwością opanowuje np. naukę matematyki.

Słuch fonemowy: cel tych ćwiczeń to zwiększenie zasobu fonologicznego dziecka. Nauka rozróżniania danej głoski wśród innych. Zwrócenie jego uwagi na cechy charakterystyczne danej głoski np. ustność, nosowość lub dźwięczność, syntezę głosek według wymaganej kolejności oraz przyporządkowanie znaczeń scalonym słowom i zdaniom. Odpowiednio wykształcony słuch fonematyczny umożliwia również prawidłową wymowę, wychwytywanie różnic między słowami podobnie brzmiącymi, ale mającymi inne znaczenie np. koza-kosa.

Analizę słuchową i syntezę słuchową: zaproponowane w tym obszarze ćwiczenia pomogą dziecku opanować m.in wyodrębnianie zdań z potoku mowy, wyrazów w zdaniach, a także sylab i głosek w wyrazach. Dziecko bez najmniejszych problemów w wyniku wykształcenia syntezy będzie potrafiło scalić w układ słuchowy (wyraz) sylaby np. do-mek -> domek

Pamięć słuchowa i polecenia złożone: ćwiczenia dotyczące pamięci słuchowej są związane również z odpowiednią syntezą słuchową. Dziecko, które opanuje te umiejętności bez najmniejszych problemów zapamięta poszczególne sylaby i głoski oraz nauczy się łączyć je w logiczną całość.

Rymy i zagadki: pozwolą dziecku kształtować dźwiękową warstwę mowy, która jest niezbędna podczas nauki czytania i pisania. Zabawy w towarzystwie rymów również wzbogacą jego słownictwo oraz rozwiną umiejętności narracyjne.

Koordynację słuchowo – ruchową:  ćwiczenia z zakresu koordynacji słuchowo- ruchowej wdrożą dziecko m.in. w umiejętność naśladowania dźwięków, zapamiętywania oraz ich rozróżniania.

    Wczesna interwencja i działanie mogą znacząco wpłynąć na rozwój zdolności słuchowych i komunikacyjnych Twojego dziecka. Serdecznie zapraszamy

Prowadząca : Justyna Cyran