TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

25 stycznia 2024

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest do osób mających problemy w komunikacji społecznej. Przede wszystkim korzystają z niego autystycy a także osoby  z zespołem Aspergera czy ADHD, ale nie tylko oni. Założenia TUS opierają się na teorii kognitywnego nauczania społecznego Goldsteina. TUS jest przeznaczony zarówno dla osób przejawiających zachowania agresywne, jak i nadmiernie nieśmiałych, lękliwych. 

 Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. 

 Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować  w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno
u dzieci, jak i u dorosłych 

Zajęcia mają charakter grupowy, prowadzony w  kręgu, który umożliwia wszystkim uczestnikom bezpośredni kontakt wzrokowy, sprzyja nawiązaniu kontaktu emocjonalnego. 

Dzieci podczas treningu umiejętności społecznych uczą się odpowiednich zachowań poprzez modelowanie, które jest określane jako uczenie się przez naśladownictwo, poprzez ukazanie przykładu i czerpanie wzorca odpowiedniego zachowania. Głównym celem zajęć jest przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych podczas zajęć zachowań do rzeczywistości. 

 Syntetyzując można powiedzieć, że daje dzieciom skuteczne narzędzia komunikacyjne, uczy wyrażania emocji oraz współpracy w grupie. Natomiast prawidłowy profil rozwoju tych kompetencji sprzyja poprawie funkcjonowania
w rodzinie, szybszej i łatwiejszej adaptacji  w nowym miejscu, dobremu przystosowaniu do środowiska szkolnego oraz osiąganiu sukcesów szkolnych,
w tym efektywniejszemu uczeniu się. 

 Zajęcia TUS skierowane są do każdego ucznia, który ma trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jest to jedna
z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Można również tworzyć grupy dla dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności  
w funkcjonowaniu w grupie. Zajęcia TUS można prowadzić zarówno w grupach przedszkolnych jak i wśród młodzieży.