Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Kadra

1 czerwca 2021


W skład zespołu wchodzą:

 • terapeuci integracji sensorycznej (w naszej placówce znajdują się dwie bardzo dobrze wyposażone salki do terapii),
 • neurologopedzi, logopedzi,
 • psycholog, psychoterapeuta,
 • pedagog specjalny, terapeuta behawioralny,
 • rehabilitant,
 • surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog,
 • logopeda,
 • pedagog z zakresu resocjalizacji,
 • terapeuta metodą Warnkego, BFB, Neuroflow, 
 • terapeuta słuchu metoda Johansena,
 • terapeuta terapii bilateralnej.

Nasi terapeuci:

 1. Małgorzata Nowok – Warda – fizjoterapeuta
 2. Anna Ryguła – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
 3. Karolina Matejczyk – psycholog, terapeuta  SI, terapia Neuroflow
 4. Joanna Kudła – terapeuta SI, 
 5. Iwona Krzempek – Warzecha – oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta TUS
 6. Joanna Jędrysik – terapeuta SI, rehabilitant, terapeuta TUS
 7. Katarzyna Garus – logopeda, terapeuta TUS
 8. Angelika Bartas – psycholog
 9. Joanna Surowiec – logopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta TUS
 10. Łukasz Kleszcz – pedagog, terapia Biofeedback, terapeuta TUS
 11. Justyna Cyran – tyflopedagog, surdopedagog,  oligofrenopedagog, terapeuta TUS
 12. Monika Czech- terapeuta TUS, terapia ręki

Małgorzata Nowok – Warda

fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego

magister wychowania fizycznego oraz magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych. Doświadczenie zawodowe zebrała jako nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta, a także trener przygotowania motorycznego oraz trener piłki nożnej. Pracowała z dziećmi z różnymi potrzebami: od terapii zaburzeń rozwojowych i urazów w układzie ruchu, poprzez korekcję nieprawidłowych wzorców funkcjonalnych, kończąc na przygotowaniu do rywalizacji sportowej. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii i treningu sportowego, w tym m. in. KinesioTapingu. Zafascynowana możliwościami ludzkiego organizmu do uczenia się ruchu, nieustannie rozwija swój warsztat.


Anna Ryguła

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista w zakresie edukacji i wspierania osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, studia podyplomowe: edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także studia podyplomowe z surdopedagogiki. Ukończyła szkolenia i kursy: Integracja Sensoryczna I i II stopnia organizowany przez PSTIS, Bilateralna Integracja, Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Integracja Międzypółkulowa – Program „Dziecko w równowadze” uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć.

Uczestniczyła w wielu interdyscyplinarnych formach doskonalenia, m.in.:

– Zaburzenia uwagi oraz nadpobudliwości – wsparcie diagnozy oraz weryfikacja terapii przy pomocy innowacyjnego testu MOXO”;
– Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (poziom I);
– Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej;
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard;
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy;
– Terapia neurotaktylna I – stosowana w metodzie dr S. Masgutovej;
– Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Karty Oceny Zachowania i Emocji;
– Praca z dzieckiem słabosłyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego;
– „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie”.

Doświadczenie zdobywała jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, pełniła funkcje terapeuty cienia i nauczyciela wspomagającego. Pracę terapeutyczną opiera na wnikliwej obserwacji, budowaniu relacji z dzieckiem i bazowaniu na strefie najbliższego rozwoju. Systematycznie organizuje konsultacje dla rodziców oraz kadry pedagogicznej, reagując na zgłaszane potrzeby. Udziela bieżącego wsparcia dzieciom w formie indywidualnych interwencji w grupach przedszkolnych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje kompleksowe wsparcie małego dziecka ze spektrum autyzmu oraz diagnoza spektrum autyzmu kobiet.


Karolina Matejczyk

psycholog, terapeuta TUS, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia

Magister psychologii o specjalności klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w placówkach oświatowych ( m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach), Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”. Aktualnie pracuje również w Centrum Kompleksowej Terapii i Diagnozy „Progres” w Oświęcimiu, gdzie prowadzi terapię i diagnozę dzieci. Wspiera także rodziców w napotykanych trudnościach wychowawczych. W swojej pracy bazuje na aktualnych potrzebach rozwojowych dziecka (poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz sensorycznych) oraz na możliwościach rodziny.  Kluczowe w terapii jest dla niej budowanie kontaktu terapeutycznego opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jak podkreśla, jej doświadczenie wskazuje, że elementy te są podstawą skutecznej terapii. Spotykając się z rodzicami stawia na współpracę – wspólnie z Nimi poszukuje zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

Nieustannie stara się poszerzać swój warsztat pracy, aby zapewnić jak najbardziej profesjonalną i skuteczną pomoc dziecku oraz rodzinie.

Kwalifikacje zawodowe:
mgr psychologii
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia
Trener TUS
Terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej – praca z dziećmi z trudnościami w nauce
Arteterapeuta

Inne kursy, szkolenia, konferencje:
Terapia neurotaktylna
Trener metod relaksacyjnych dla dzieci
Trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia
II Konferencja „Zdrowie psychiczne – wspólny temat. Zachowania agresywne”
Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie
Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dn. 09 sierpnia 2017r.
Elementy interwencji w sytuacji kryzysu i kryzysu traumatycznego
Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka
Narkotyki – przemoc. Wzajemne przyczyny i relacje

W czym może pomóc?
Służy pomocą dzieciom, młodzieży i rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją oraz wychowaniem.


Joanna Kudła

terapeuta Integracji Sensorycznej (SI) , terapeuta zajęciowy

Od wielu lat pracuje z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju ze względu na różnorodne zaburzenia. Odbyła liczne kursy i szkoleniach a także uczestniczyła
w konferencjach. Prywatnie mama trójki synów. Podczas zajęć stara się pracę terapeutyczną zamienić w dobrą zabawę, tak aby zaangażować nie tylko ciało dziecka ale też jego serce. W pracy kieruje się myślą Konfucjusza: „Powiedz mi,
a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła”.


Iwona Krzempek – Warzecha

fizjoterapeuta, pedagog, osteopata

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  Od 18 lat w zawodzie fizjoterapeuty. Doświadczenie zdobywała m.in. w Sanatorium dla dzieci „Stokrotka” w Goczałkowicach-Zdrój, oddziale neurologicznym w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Od 16 lat prowadzi również własny gabinet rehabilitacji oraz hipoterapię. Prywatnie miłośniczka gór i podróży wszelakich. Zdobywczyni Mont Blanc, Elbrusa oraz Korony Gór Polski.

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika specjalna „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie”.
 • Czteroletnie studia w zakresie osteopatii: OSD (Osteopathie Schule Deutschland)
 • Dwuletnia osteopatia pediatryczna: OSD (Osteopathie Schule Deutschland).

Najważniejsze ukończone szkolenia:

 • NDT Bobath dla dzieci i dorosłych, NDT Baby i Prechtl;
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia, Sensory Babies, Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w Integracji Sensorycznej, Diagnoza i terapia SI małego dziecka;
 • Vojta dla dorosłych;
 • Integracja Bilateralna;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia;
 • PNF rozwijający;
 • Trening Umiejętności Społecznych; Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu;
 • Osteopatia w pediatrii, Równoważenie dziecka. Osteopatyczna terapia mózgowego porażenia dziecięcego, Embriologia stosowana w osteopatii, Brzuch, ruch i emocje. Biodynamiczne podejście do narządów wewnętrznych oraz ich funkcji, Biodynamiczne podejście do społecznego układu nerwowego, jego funkcjonowania oraz zaburzeń;
 • Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów. Fakty i mity.

Joanna Jędrysik

fizjoterapeuta, pedagog

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 20 lat zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci i młodzieży. Stale doskonali i poszerza swój warsztat pracy. Praca z dziećmi jest dla niej zarówno wyzwaniem jak i przyjemnością, źródłem satysfakcji oraz pozytywnej energii.
Ukończone studia podyplomowe o kierunkach:
– Przygotowanie pedagogiczne,
– Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
– Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Najważniejsze szkolenia:
– Metody NDT-Bobath,
– PNF,
– Integracja Sensomotoryczna I i II stopień,
– Kinesio Taping,
– Trening Umiejętności Społecznych.


Katarzyna Garus

logopeda

 absolwentka pedagogicznych studiów magisterskich na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku logopedia z komunikacją alternatywną. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i pedagogiki, stale poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności. Od wielu lat pracuje z dziećmi z różnymi deficytami. W kręgu szczególnych jej zainteresowań są dzieci z zaburzeniami więzi oraz płodowym zespołem alkoholowym (FAS). W pracy stara się wyzwalać kreatywność dzieci i pobudzać ich wyobraźnię. Prywatnie mama trzech córek i syna, miłośniczka poezji i powieści kryminalnych.


Angelika Bartas

psycholog

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od tamtej pory stale podnoszę kwalifikacje.
Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju na Uniwersytecie Śląskim a następnie studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie jestem na czwartym roku 4-letnich Studiów Psychoterapii w Szkole Psychoterapii dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej.

W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim diagnozą i psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuję pod stałą i regularną superwizją certyfikowanych superwizorów CBT. Psychoterapia to nie tylko praca ale i pasja, której warsztat staram się pogłębiać i ulepszać, by każdego pacjenta traktować indywidualnie i profesjonalnie


Joanna Surowiec
logopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta TUS

Magister edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, ukończyła również studia podyplomowe z Logopedii z elementami neurologopedii, studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki. Od wielu lat związana jest z pracą w szkole jako wychowawca, nauczyciel w klasach 1-3 oraz logopeda. Stale doskonali i poszerza swój warsztat pracy. Praca z dziećmi jest dla niej zarówno wyzwaniem jak i przyjemnością, źródłem satysfakcji oraz pozytywnej energii.


Łukasz Kleszcz

pedagog, terapia Biofeedback, trener TUS

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz studiów inżynierskich na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska. Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczął w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni, następnie kontynuował pracę wychowawcy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach o tematyce: praca z grupa metodą społeczności korekcyjnej, trudności dzieci z syndromem RAD, zagrożenia w nowych mediach – profilaktyka zachowań ryzykownych w sieci, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom u dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. Jego ogromną pasją są piesze wycieczki górskie. 


Justyna Cyran

nauczyciel języka francuskiego, doradca zawodowy, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

Warsztat pracy nauczyciela – prowadzenie zajęć i kursów z języka francuskiego, nauczyciel z pasją i sercem, który kocha uczyć, doradca zawodowy i edukacyjny. Nauczyciel, który promuje twórczość dzieci i młodzieży, przygotowuje uczniów do szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, pracuje z uczniem, który wymaga wsparcia jak i tym wybitnie uzdolnionym – laureaci na szczeblach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Warsztat pracy terapeuty – prowadzenie: doradztwa dla potrzebujących uczniów, wspieranie w problemach edukacyjnych, prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych, edukowanie rodziców – rozmowy indywidualne z elementami poradnictwa rodzinnego, prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej, prowadzenie terapii surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej, praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.


Monika Czech
terapeuta TUS, terapeuta RUS, terapia ręki, pedagog resocjalizacyjny

Absolwentka studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki społecznej oraz studiów pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , autyzm i zespół Aspergera całościowe zaburzenie diagnoza i terapia . Certyfikowany terapeuta -Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Rozwijania Umiejętności Społecznych , Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz, Zaburzenia ze spektrum autyzmu –diagnoza i terapia.
Doświadczenie i praktyki nabywałam w sądzie w wydziale nieletnich w sądzie w Żywcu i Pszczynie jako kurator społeczny, mając za zadanie wsparcie i niesienia pomocy oraz nadzorowanie niewłaściwych zachowań wśród nieletnich .
Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji, webinarów, kursów z zakresu edukacji, oraz edukacji osób z różnymi zaburzeniami pozwalających zdobywać nowe doświadczenia, inspiracje oraz pogłębiać wiedzę. W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje kompleksowe wsparcie małego dziecka i ucznia ze spektrum autyzmu . Obecnie pracuję jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne uczniów ze spektrum autyzmu, w tym uczniów z zespołem Aspergera , terapeuta . Kreatywne środki dydaktyczne i niestandardowe rozwiązania to coś co uwielbiam. Nieustanny poszukiwacz nowych i atrakcyjnych metod pracy z uczniami –to ja 🙂


Joanna Surowiec

logopeda

Magister edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, ukończyła również studia podyplomowe z Logopedii z elementami neurologopedii, studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki. Od wielu lat związana jest z pracą w szkole jako wychowawca, nauczyciel w klasach 1-3 oraz logopeda. Stale doskonali i poszerza swój warsztat pracy. Praca z dziećmi jest dla niej zarówno wyzwaniem jak i przyjemnością, źródłem satysfakcji oraz pozytywnej energii