Wolontariat – Regulamin

1 czerwca 2021

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

 nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 4. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 5. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą dzieci i młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym
  i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 1. Struktura
 2. Szkolne Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 3. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
 4. Koordynatorem Koła zostaje pedagog szkolny lub nauczyciel, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
 • Cele i sposoby działania
 1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i  nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i  bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania dzieci i młodzieży do działań
  o charakterze woluntarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału
  w pracach na rzecz szkoły i  środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami
  i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez
  o charakterze charytatywnym.
 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Pszczynie.
 10. Szkolne Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.
 1. Nagradzanie wolontariuszy
 2. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze
  wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 3. Formy nagradzania:
 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 1. Prawa wolontariusza
 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia
  o wykonanej pracy.
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 1. Obowiązki wolontariusza
 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 1. Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem.
 2. Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Zasada troski o los słabszych.
 4. Zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

VII. Działalność informacyjna

 • artykuły,
 • informacje na tablicy informacyjnej szkoły
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji woluntarystycznej.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny