ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE/ ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE 

25 stycznia 2024

Program zajęć socjoterapeutycznych zostaje opracowany w procesie diagnozy. Grupa powstaje w celu udzielenia pomocy dzieciom, które doświadczają stałych trudności  w sytuacjach szkolnych, rodzinnych i życiu codziennym. Zajęcia mają pomóc dzieciom  w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat,
w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się,
rozwijają i wzmacniają. 

Podstawowym celem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez zmniejszenie napięć
i przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym w oparciu  o poznawanie alternatywnych metod radzenia sobie ze złością. Dodatkowo zajęcia mają pomóc w zbudowaniu poczucia przynależności do grupy i w nawiązywaniu relacji  
z rówieśnikami. Program zakłada, że realizacja zajęć socjoterapeutycznych pomoże dzieciom w korygowaniu własnych emocji i nauczy identyfikować uczucia innych w atmosferze akceptacji. Postawa otwartości, która charakteryzuję grupę warsztatową, sprzyja ekspresji własnej dzieci na podstawie otrzymywanych pozytywnych informacji zwrotnych. Uczestnictwo w zajęciach zakłada również korzystny wpływ na rozwój myślenia krytycznego, abstrakcyjnego poprzez ćwiczenia wymagające pobudzenia wyobraźni oraz utrwalenie stosowania prawidłowych zasad komunikacji pozbawionej przemocy,  z wykorzystaniem komunikaty typu „ja”.