Żłobek Niepubliczny Pociecha – Informacje dla rodziców

12 lutego 2024

Każdego roku w miesiącu lutym zmieniają się kwoty opłat – cennik zostaje zwaloryzowany
o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotówek.
(Cennik obowiązujący od 1.02.2024 r.)


Czesne wynosi 1500 zł miesięcznie.
Rodzice mogą uzyskać dofinansowanie czesnego:

– dla dzieci zamieszkujących gminę Pszczyna w kwocie 500 zł

-dofinansowanie tzw. żłobkowe 400 zł (ZUS)

Pozwala to na zmniejszenie czesnego do max 600 zł

Wpisowe uiszczane tylko raz na cały cykl żłobkowy – 400 zł.

Ubezpieczenie dziecka na rok od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wynosi od ok.50 zł do 110 zł (w zależności od pakietu ubezpieczeniowego wybranego przez rodziców). OPCJA DOBROWOLNA

Posiłki- zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym z firmą cateringową (płatne po minionym miesiącu, kwota jest uzależniona od liczby zamówionych posiłków). OPCJA DOBROWOLNA

 • Zajęcia aklimatyzacyjne- opłata uzależniona jest od ilości godzin pobytu wg cennika, brak opłaty wpisowej, zajęcia aklimatyzacyjne odbywają się codziennie. Zajęcia odbywają się w grupie rówieśniczej dziecka. Czas trwania umowy maksymalnie 31 dni.
 • Dzieci realizujące Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka mogą korzystać z ulg w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 • Wpłaty można dokonywać gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na konto 05 1020 2528 0000 0102 0228 8538
 • Wysokość czesnego ulega waloryzacji z dniem 1 lutego każdego roku kalendarzowego
  obowiązywania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
  w roku poprzednim opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana
  wysokości czesnego wynikająca z postanowień zdania poprzedniego nie stanowi zmiany
  umowy i nie wymaga zawarcia w tym zakresie dodatkowego aneksu.