Realizowane projekty

1 czerwca 2021


Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany przez EFS.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

Beneficjentem jest: Elżbieta Oleś – Urdzoń, Zespół Niepublicznych Placówek Edukacyjnych

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji kluczowych 54 uczniów i uczennic uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie w okresie realizacji projektu oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej programem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentów z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Wartość projektu: 248012,50 zł

w tym dofinansowanie ze środków europejskich 210810,62 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.


„Przedszkole na dobry start” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowano w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.


Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu „Pociecha” w Pszczynie dla 20 dzieci z niepełnosprawnościami.


Projekt „Przedszkole buduje przyszłość człowieka” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem, nauczanie tolerancji podczas zajęć dydaktycznych oraz umiejętności akceptowania różnic, nauczanie tolerancji podczas zajęć dydaktycznych oraz umiejętności akceptowania różnic, umożliwienie dostępu/ stworzenie miejsc wychowania przedszkolnego również dla dzieci przewlekle chorych, ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, które często są dyskryminowane przy przyjęciu do placówek, odpowiednio przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, włączenie rodziców w działania dydaktyczno-wychowawcze, odpowiednie działa antydyskryminacyjne prowadzone na etapie rekrutacji i wdrażania projektu, w tym stosowanie różnych form wsparcia.


Projekt „Żłobek Pociecha w Pszczynie” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „żłobek Pociecha w Pszczynie ” skierowany był do 30 kobiet zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3, chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz kobiet pozostających poza rynkiem pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem oraz do ich dzieci.

Celem głównym projekty było wyrównacie szans zawodowych oraz umożliwienie 30 kobietom, mieszkankom miasta i powiatu pszczyńskiego, osobom zatrudnionym w mieście powiecie pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi poprzez wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020 r.

Termin realizacji projektu 01.04.2019 -30.08.2020.


Face to Face with the World

Projekt polega na organizacji lekcji on-line ze szkołami z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Głównym założeniem projektu jest międzynarodowa przyjaźń. Działania maja na celu zaangażować społecznie uczniów, uwrażliwić ich na głód, biedę, itp., promować walkę z rasizmem. Lekcje odbywają się przez Teams lub Zoom zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatorów.


Dla naszych uczniów klasy 4 wybraliśmy temat „Poczuj (trój)wymiar” z działu robotyki. Podczas warsztatu zmniejszymy się do rozmiarów atomu by poznać budowę DNA. Następnie tropiliśmy ślady życia lecąc wysoko w przestrzeń kosmiczną. Zwiedzając planety i księżyce Układu Słonecznego, mogliśmy zobaczyć Obłok Oorta, dotrzeć do Wielkiej Mgławicy w Orionie i spojrzeć na Drogę Mleczną z zewnątrz. W naszych kosmicznych poszukiwaniach dotarliśmy razem z prowadzącym aż do krańców znanego nam Wszechświata.

Klasa 6 uczestniczyła w zajęciach z biologii o tematyce „Cukier krzepi? Wszystko co trzeba wiedzieć o cukrze.” Warsztaty, tak jak poprzednie, odbyły się w online. Wykład na temat roli cukru w naszej diecie był niezwykle ciekawy, eksperci w przejrzysty oraz przystępny sposób opowiadali o zagrożeniach związanych z nadmiernym spożywaniem słodyczy i słodkich napojów.

Fizyka w klasie 7 i 8 dotyczyła tematu: „Kiedy 2+2 równa się około 4, czyli o pomiarach i niepewnościach”. W trakcie zajęć uczniowie mierzyli różne wielkości i określali, jak dokładne są nasze pomiary. Zobaczyli, jak pomiar tej samej rzeczy może dać różne wyniki i co wtedy zrobić. Nauczyli się tak prezentować wyniki, że dobrze rozumieć się z innymi badaczami.

Wszystkie warsztaty przygotowane przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczniów naszej szkoły


Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce rozpoczęła projekt pod nazwą RESA.

Skrót RESA pochodzi od francuskiej nazwy projektu Réseau des établissements scolaires associés.

Celem RESA jest utworzenie sieci polskich szkół, które angażują się w nauczanie języka francuskiego oraz poznawanie kultur krajów francuskojęzycznych. Dzięki przynależności do RESA, szkoła, dzieci oraz nauczyciele mają między innymi dostęp do szerokiej bazy materiałów dydaktycznych, narzędzi komunikacji, materiałów do dekoracji pracowni. Istnieje możliwość nawiązania współpracy
z francuską szkołą partnerską. Udzielane jest wsparcie przy organizacji imprez propagujących język oraz kulturę francuską.


Say Hello to the World

To zupełna nowość, nie było tego jeszcze w naszej szkole, ale planujemy go wprowadzić od nowego roku szkolnego. Projekt odrobinę podobny do eTwinning. Temat projektu eTwinning może być dowolny a w  Say Hello to the World skupia się bardziej na jak najlepszym poznaniu uczniów – ich zainteresowań.
Projekt składa się z określonych 6 etapów, po jego ukończeniu szkoła otrzymuje tytuł „A tolerant school”. Efekty zamieszcza się na określonej platformie.


Kolejnym zdaniem na przyszły rok szkolny jest przystąpienie do projektu zainicjowanego przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze współpracą z Goethe Institut „Szkoły: Partnerzy Przyszłości“ i tym samym umożliwienie uczniom kontaktu z rówieśnikami w różnych krajach doskonaląc jednocześnie znajomość języka niemieckiego.


W nadchodzącym roku szkolnym planujemy nawiązać bliższą współpracę z Goethe Institut. Pozwoli nam to na branie udziału w projektach oraz warsztatach organizowanych przez tą instytucją. Daje to  również możliwość uczniom certyfikowania nabytych umiejętności językowych poprzez podchodzenie do egzaminów sprawdzających uznawanych na całym świecie.