Realizowane projekty

1 kwietnia 2024Projekt „Profilaktyka i ergonomia w miejscu pracy”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 poddziałanie: 8.3.2.: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Beneficjent: Zespół Niepublicznych Placówek Edukacyjnych Elżbieta Oleś – Urdzoń

Cel główny projektu: wydłużenie aktywności zawodowej 47 pracowników Beneficjenta przez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy działając dwu torowo poprzez modernizację stanowisk pracy, tj. zakup ergonomicznego wyposażenia (krzesła, biurka, podnóżki), wyposażenia do sal specjalistycznych oraz specjalistyczne szkolenia. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu ergonomii pracy, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, Work-Life Balance.

Wartość projektu: 186 875 zł, dofinansowanie ze środków EFS: 158 843,75 zł

Termin realizacji projektu: 01.08.2023 r. – 30.11.2023 r.


W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka realizuje Program Poznaj Polskę w ramach którego otrzymała 25000 zł wsparcia finansowego na realizację wycieczek kulturowo naukowych pozwalających poznać dziedzictwo narodowe Polski.


Erasmus + Kursy i szkolenia. Mobilności kadry pedagogicznej 2021/2022

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie realizuje w ramach programu Erasmus + finansowanego ze środków Uni Europejskiej program Kursy i szkolenia. Mobilności kadry pedagogicznej.

Projekt dofinansowywany kwocie 12 704 euro.

Realizację projektu można śledzić w linku poniżej

Erasmus +


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Przedszkole Niepubliczne „Pociecha” realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w roku od dnia 08.06.2022 do dnia 31.12.2022 r.

Kwota dofinansotwania otrzymana w ramach projektu to 3000 zł.

W ramach programu zostają prowadzone zajęcia promujące czytelnictwo, oraz zakup nowości wydawniczych do placówki przedszkolnej.


Projekt MEiN Poznaj Polskę

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w okresie od 15.03.2022 r. – 24.06.2022 r.

Beneficjentem jest: Elżbieta Oleś – Urdzoń, Zespół Niepublicznych Placówek Edukacyjnych

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wartość dofinansowania: 25000 zł

W ramach dofinansowania zrealizowano dwie wycieczki dwudniowe do Zakopanego oraz Warszawy i jednodniową do Krakowa. Termin realizacji projektu 15.03 – 24.06. 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 32464,72 zł   w tym wkład własny 7464,72 zł

Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany przez EFS.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

Beneficjentem jest: Elżbieta Oleś – Urdzoń, Zespół Niepublicznych Placówek Edukacyjnych

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji kluczowych 54 uczniów i uczennic uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie w okresie realizacji projektu oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej programem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentów z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Wartość projektu: 248012,50 zł

w tym dofinansowanie ze środków europejskich 210810,62 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.


„Przedszkole na dobry start” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowano w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.


Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu „Pociecha” w Pszczynie dla 20 dzieci z niepełnosprawnościami.


Projekt „Przedszkole buduje przyszłość człowieka” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem, nauczanie tolerancji podczas zajęć dydaktycznych oraz umiejętności akceptowania różnic, nauczanie tolerancji podczas zajęć dydaktycznych oraz umiejętności akceptowania różnic, umożliwienie dostępu/ stworzenie miejsc wychowania przedszkolnego również dla dzieci przewlekle chorych, ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, które często są dyskryminowane przy przyjęciu do placówek, odpowiednio przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, włączenie rodziców w działania dydaktyczno-wychowawcze, odpowiednie działa antydyskryminacyjne prowadzone na etapie rekrutacji i wdrażania projektu, w tym stosowanie różnych form wsparcia.


Projekt „Żłobek Pociecha w Pszczynie” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „żłobek Pociecha w Pszczynie ” skierowany był do 30 kobiet zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3, chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz kobiet pozostających poza rynkiem pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem oraz do ich dzieci.

Celem głównym projekty było wyrównacie szans zawodowych oraz umożliwienie 30 kobietom, mieszkankom miasta i powiatu pszczyńskiego, osobom zatrudnionym w mieście powiecie pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi poprzez wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020 r.

Termin realizacji projektu 01.04.2019 -30.08.2020.


Face to Face with the World

Projekt polega na organizacji lekcji on-line ze szkołami z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Głównym założeniem projektu jest międzynarodowa przyjaźń. Działania maja na celu zaangażować społecznie uczniów, uwrażliwić ich na głód, biedę, itp., promować walkę z rasizmem. Lekcje odbywają się przez Teams lub Zoom zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatorów.


Dla naszych uczniów klasy 4 wybraliśmy temat „Poczuj (trój)wymiar” z działu robotyki. Podczas warsztatu zmniejszymy się do rozmiarów atomu by poznać budowę DNA. Następnie tropiliśmy ślady życia lecąc wysoko w przestrzeń kosmiczną. Zwiedzając planety i księżyce Układu Słonecznego, mogliśmy zobaczyć Obłok Oorta, dotrzeć do Wielkiej Mgławicy w Orionie i spojrzeć na Drogę Mleczną z zewnątrz. W naszych kosmicznych poszukiwaniach dotarliśmy razem z prowadzącym aż do krańców znanego nam Wszechświata.

Klasa 6 uczestniczyła w zajęciach z biologii o tematyce „Cukier krzepi? Wszystko co trzeba wiedzieć o cukrze.” Warsztaty, tak jak poprzednie, odbyły się w online. Wykład na temat roli cukru w naszej diecie był niezwykle ciekawy, eksperci w przejrzysty oraz przystępny sposób opowiadali o zagrożeniach związanych z nadmiernym spożywaniem słodyczy i słodkich napojów.

Fizyka w klasie 7 i 8 dotyczyła tematu: „Kiedy 2+2 równa się około 4, czyli o pomiarach i niepewnościach”. W trakcie zajęć uczniowie mierzyli różne wielkości i określali, jak dokładne są nasze pomiary. Zobaczyli, jak pomiar tej samej rzeczy może dać różne wyniki i co wtedy zrobić. Nauczyli się tak prezentować wyniki, że dobrze rozumieć się z innymi badaczami.

Wszystkie warsztaty przygotowane przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczniów naszej szkoły


Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce rozpoczęła projekt pod nazwą RESA.

Skrót RESA pochodzi od francuskiej nazwy projektu Réseau des établissements scolaires associés.

Celem RESA jest utworzenie sieci polskich szkół, które angażują się w nauczanie języka francuskiego oraz poznawanie kultur krajów francuskojęzycznych. Dzięki przynależności do RESA, szkoła, dzieci oraz nauczyciele mają między innymi dostęp do szerokiej bazy materiałów dydaktycznych, narzędzi komunikacji, materiałów do dekoracji pracowni. Istnieje możliwość nawiązania współpracy
z francuską szkołą partnerską. Udzielane jest wsparcie przy organizacji imprez propagujących język oraz kulturę francuską.


Say Hello to the World

To zupełna nowość, nie było tego jeszcze w naszej szkole, ale planujemy go wprowadzić od nowego roku szkolnego. Projekt odrobinę podobny do eTwinning. Temat projektu eTwinning może być dowolny a w  Say Hello to the World skupia się bardziej na jak najlepszym poznaniu uczniów – ich zainteresowań.
Projekt składa się z określonych 6 etapów, po jego ukończeniu szkoła otrzymuje tytuł „A tolerant school”. Efekty zamieszcza się na określonej platformie.


Kolejnym zdaniem na przyszły rok szkolny jest przystąpienie do projektu zainicjowanego przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze współpracą z Goethe Institut „Szkoły: Partnerzy Przyszłości“ i tym samym umożliwienie uczniom kontaktu z rówieśnikami w różnych krajach doskonaląc jednocześnie znajomość języka niemieckiego.


W nadchodzącym roku szkolnym planujemy nawiązać bliższą współpracę z Goethe Institut. Pozwoli nam to na branie udziału w projektach oraz warsztatach organizowanych przez tą instytucją. Daje to  również możliwość uczniom certyfikowania nabytych umiejętności językowych poprzez podchodzenie do egzaminów sprawdzających uznawanych na całym świecie.