Żłobek Niepubliczny Pociecha – Akty prawne

31 maja 2021

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „POCIECHA” w Pszczynie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Niepubliczny Żłobek „Pociecha” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650. ) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014, poz. 925).
 3. Niniejszego statutu.
 4. Innych przepisów prawa.

Siedziba Niepublicznego Żłobka „Pociecha” znajduje się pod adresem:
43-200 Pszczyna, ul. Bielska 54.

 • 3.

Organem prowadzącym Niepubliczny Żłobek „Pociecha” jest Elżbieta Oleś-Urdzoń, Zespół Niepublicznych Placówek Edukacyjnych w Pszczynie, na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Pszczyna, dokonanego dnia 18.12.2018r. pod numerem OZ.3037.1-00003/18

 • 4.

Nadzór nad działalnością żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Gminy Pszczyna.

 • 5.

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.

Rozdział II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

 • 6.

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, są to
w szczególności:

 1. Opieka nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwy do wieku dziecka.
 • 7.

Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:

 • troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,
 • wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka,
 • zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • troska o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w gronie rówieśników,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
 • współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 • zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higienicznych.

Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 • dobrem dziecka,
 • potrzebom wyrównywania deficytów rozwojowych,
 • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań i indywidualizowania oddziaływań wychowawczych.

Rozdział III

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci.

 1. Dzieci są przyjmowane do żłobka w wyniku rekrutacji rodziców/opiekunów prawnych podanej do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej placówki http://www.zlobek.nzpe.pl/. Nabór dzieci ma charakter ciągły do zapełnienia maksymalnej ilości miejsc w żłobku, tj. 30 dzieci.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanie umowy cywilnoprawnej.
 3. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans, z tym zastrzeżeniem, że w sposób preferencyjny traktowane są rodziny wielodzietne, dzieci niepełnosprawne, a także dzieci i rodzeństwo dzieci uczęszczających wcześniej do żłobka, Przedszkola Niepublicznego „Pociecha” lub Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 54.
 4. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia
  12 miesięcy życia, w szczególnych wypadkach wiek ten może zostać obniżony.
 5. W przypadku utrudnionego objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym możliwa jest sprawowana opieka nad dzieckiem maksymalnie do ukończenia 4 roku życia.
 6. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 11 godzin dziennie od 6:30 do 17:30.
 7. Usługi świadczone w żłobku są odpłatne, prowadzone są w ramach odpłatnej działalności statutowej.
 8. Czesne określa organ prowadzący. Na wysokość odpłatności rodziców wpływ mają dotacje ze środków publicznych, pod warunkiem ich otrzymania przez placówkę. Sposób płatności reguluje umowa cywilnoprawna.
 9. Wyżywienie w żłobku jest płatne i świadczone jest przez firmę cateringową, składa się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek I i II).
 10. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie najpóźniej do godziny 8:00 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka pod nr telefonu 664 780 258.
 11. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko nie zagrażające zdrowiu i życiu innych dzieci.
 12. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostaje natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw, za wyjątkiem leków ratujących życie lub na zlecenie lekarza specjalisty.
 13. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane
  w karcie zgłoszenia dziecka lub innym upoważnieniu wypełnionym
  i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
 14. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka z zachowaniem procedury, która wskazuje na podanie imienia i nazwiska dziecka oraz jego numeru PESEL,
  a także podaniu imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
 15. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
 16. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, odurzenie środkami psychoaktywnymi) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

W przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a personelem:

 • informacje, uwagi, prośby Rodziców związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem należy kierować tylko do wychowawców w wyznaczonych na tablicy ogłoszeń godzinach,
 • dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi,
 • uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania placówki należy zgłaszać dyrektorowi żłobka w czasie i na zasadach określonych
  w informacji,
 • ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podnoszenie głosu na rozmówcę
  w obecności dzieci,
 • podmiotowe traktowanie personelu.
 • 10.

Żłobek nie ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie pozostaje w kwestii rodziców (opiekunów prawnych) i jest sprawą dobrowolną.

Rozdział IV

 Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

 • 11.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku na zasadach określonych poniżej.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wejścia na salę, w której przebywa ich dziecko w okresie adaptacji ich dziecka, tj. w okresie poprzedzającym bezpośrednio świadczenie przez Żłobek usługi opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku. Okres adaptacji ma na celu przystosowanie dziecka do nowego środowiska, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i zaznajomienia
  z opiekunami.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo udziału w zajęciach prowadzonych w Żłobku, poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2, jeżeli zgłoszą uprzednio taką wolę dyrektorowi Żłobka i umówią z nim termin swojego uczestnictwa w zajęciach.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni chcący uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku zobowiązani są do niezakłócania pracy opiekunów oraz zaopatrzenia się w czyste obuwie zamienne.

Rozdział V

Organ prowadzący żłobka

 • 12.

Organem prowadzącym i Dyrektorem Żłobka Niepublicznego „Pociecha”
w Pszczynie jest Elżbieta Oleś-Urdzoń.

 • 13.

Do zadań Dyrektora należą:

 1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów
  z założeniami statutu żłobka.
 2. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka.
 3. Zatrudnianie i zwalnianie, opiekunów oraz kadry administracyjnej
  i obsługi.
 4. Ustalanie wysokości, czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci.
 5. Ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.
 6. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka.
 7. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.
 8. Opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych.
 9. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym
  i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku.
 10. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów.
 11. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 12. Nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 13. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka.
 14. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka.
 15. Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci.
 16. Proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka.
 17. Proponowanie zmian w statucie żłobka.
 18. Zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.

Rozdział VI

Organizacja żłobka

 • 14.
 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczo zapewniającą opiekę
  i wychowanie dzieciom w wieku od 12 miesięcy życia do 4 lat.
 2. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.
 3. Rok oświatowy w żłobku jest rokiem szkolnym.
 4. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni niżej wymienionych:

– 1 listopada Wszystkich Świętych

– 11 listopada Rocznica Odzyskania Niepodległości

– 24 grudnia Wigilia

– 25 i 26 grudnia Boże Narodzenie

– 31 grudnia Sylwester

– 1 stycznia Nowy Rok

– Święta Wielkanocne

– Boże ciało

– 6 stycznia Trzech Króli

– 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP

 1. W żłobku sprawowana jest opieka dzienna od poniedziałku do piątku
  w godz. od 6.30 do 17. 30.
 • 16.
 1. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.
 2. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do żłobka możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka
  w żłobku, zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci.
 3. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia dyrektor/ opiekun.
 4. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych
  i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 5. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno -oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.
 6. Żłobek może korzystać z placówek oświatowych w celu realizacji opieki nad dziećmi.
 7. Dzieci zapisane do żłobka mogą korzystać z pięciu posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu( I i II dania), podwieczorku.
 8. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 10. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany organizacji dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

– sale edukacyjne i sale do zabaw, w tym salę do odpoczynku,

– toalety dla dzieci i dorosłych,

– szatnię dla dzieci,

– pomieszczenia administracyjne i pokój nauczycielski,

– pomieszczenie socjalne,

– plac zabaw.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

 1. Dyrektor żłobka powierza pracę opiekunom lub nauczycielom. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie jest większa niż 8, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
 2. Liczba dzieci w żłobku nie przekracza 30.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
 4. Do zadań opiekuna należą:

–   sprawowanie opieki nad dziećmi,

– tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

–   ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Opiekunowie mają prawo do:
 • dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • realizacji ścieżki awansu zawodowego,
 • ochrony zdrowia,
 • korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
 • tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VIII

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie (nauczyciele) współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego
  i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współdziałania to:
 • kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami lub nauczycielami,
 • zajęcia otwarte,
 • spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.,
 • imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
 • pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
 • spotkania integracyjne, festyny,
 • inne formy stosowane w pedagogice.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
 • znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania i programu rozwoju placówki,
 • uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
 • uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
 • otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka,
 • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
 • udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,
 • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
 • zgłaszania dyrektorowi/ opiekunowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
 • dobrowolnego ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie,
 • wyboru zajęć dodatkowych z gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
 • przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka.
 • ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
 • przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę)
 • przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci nie zagrażające zdrowiu i życiu innych dzieci, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka (po przejściu choroby zakaźnej).
 • informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
 • na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,
 • terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z zawartą umową cywilno –prawną,
 • respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
 • zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
 • zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek
  i aktualne potrzeby dziecka,
 • odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, zgodnie z cennikiem żłobka, dotyczącym dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
 1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka
  a w szczególności mają prawo do:

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo,

– wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,

–  akceptacji takim jakimi są,

– ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych,

–  poszanowania godności i własności osobistej, indywidualnego procesu
i własnego tempa rozwoju,

– zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

– aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

– życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

– pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
i dotkliwymi zdarzeniami.

ROZDZIAŁ IX

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 • opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
 • opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,
 • darowizn sponsorów na rzecz żłobka,
 • innych źródeł takich jak np. środków unijnych, dofinansowania przez Miasto Gmina Pszczyna
 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
 • opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce
 • opłaty stałej,
 • opłaty za wyżywienie, podlegającej zmniejszeniu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie (od dnia kolejnego po zgłoszeniu do godz. 08:00).
 1. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie Organ Prowadzący placówkę.
 2. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia
  5 każdego miesiąca na konto placówki.
 3. Opłatę bezzwrotną, jednorazową należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką lub przelewem na konto żłobka.
 4. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą naliczane odsetki ustawowe.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
 • zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w szatni placówki,
 • zamieszczony na stronie internetowej placówki http://www.zlobek.nzpe.pl/
 • udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli
  w poszczególnych grupach.
 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Statut nadaje organ prowadzący.
 3. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
 4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 8. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Pszczyna.
 9. Statut został opracowany i zatwierdzony przez Organ Prowadzący
  i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018r.